Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wodociągi Jaworzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000057843.
 • Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 99 091 500,00 zł.
 • NIP: 632-010-14-38
 • REGON: 270127688

Siedziba Spółki

 • 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Zarząd Spółki:

 • Józef Natonek - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
 • Rafał Łabaj - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. finansowych
 • Grzegorz Waligóra - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. technicznych

Organ nadzoru - Rada nadzorcza w składzie:

 • Mariusz Rechul - Przewodniczący
 • Dariusz Starzycki - Zastępca Przewodniczącego
 • Zbigniew Nosal - Sekretarz
 • Monika Urbańczyk - Członek
 • Karolina Kosowska-Raczek - Członek
 • Adrian Wojtaszak - Członek

Przedmiot działalności:

 • PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 
 • PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 
 • PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 
 • PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 
 • PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.