Wodociągi przypominają o zabezpieczeniu instalacji

Wczesna jesień jest dobrym momentem, aby jeszcze przed nadejściem mrozów, czy też okresowych, porannych przymrozków zadbać o docieplenie instalacji i urządzeń wodociągowych zarówno tych w domu, jak i na zewnątrz. Czynność ta nie jest skomplikowana. Można ją wykonać samodzielnie, a dobre i staranne zabezpieczenie będzie spełniać swoje właściwości przez kilka lat.

W pierwszej kolejności przed nastaniem zimy powinniśmy zadbać o wodomierze w studzienkach oraz rury znajdujące się na zewnątrz budynku, następnie o te znajdujące się w piwnicy, na strychu czy na poddaszu, szczególnie jeśli przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia. Wodomierze można owinąć ciepłymi tkaninami, styropianem, a do ochrony rur wykorzystać coraz częściej spotykane w sklepach osłonki z pianki poliuretanowej, czy wełny mineralnej. Natomiast instalacje doprowadzające wodę na działkę, do ogrodu, kuchni lub domku letniskowego, które nie są w okresie zimy używane, powinny na ten czas mieć zamknięty dopływ wody i w miarę możliwości zostać opróżnione – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W przypadku uszkodzenia instalacji lub wodomierza poprzez zamrożenie wody, co może skutkować rozszczelnieniem i niekontrolowanym wyciekiem wody, należy ten fakt zgłosić do Wodociągów. Można tego dokonać pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas jaworznickie wodociągi wymienią i zaplombują wodomierz. UWAGA! Jeśli zostanie stwierdzone, że wodomierz został uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna.

Umowa na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej podpisana

Znany jest już wykonawca kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W połowie października Wodociągi Jaworzno podpisały umowę z firmą Eurovia S.A. na realizację przedmiotowego zadania, którego finalizacja szacowana jest na koniec 2021 roku.

Od czasu zakończonej akcji zawierania umów na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Dąbrowy Narodowej, która dzięki ich olbrzymiej mobilizacji zakończyła się sukcesem, minęło już trochę czasu. W tym okresie udało się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na tą inwestycję, jednak z racji na kontrolę dokumentacji przetargowej przez Urzęd Zamówień Publicznych w Warszawie, dopiero teraz możemy podać oficjalną informację o jego wyniku oraz zawrzeć z wykonawcą i autorem najkorzystniejszej oferty umowę – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W najbliższych dniach opracowany zostanie harmonogram prac, a tym samym znany będzie przykładowy termin oraz miejsce rozpoczęcia robót ziemnych w Dąbrowie Narodowej, których realizacja związana będzie z licznymi i czasowymi utrudnieniami.

Przypomnijmy tylko, że zakres budowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Wartość zadania to ponad 31,5 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ścieków z farmaceutyków powstanie w Jaworznie

Przy obecnym tempie życia, mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez farmaceutyków. Czy to głowa, stawy, katar, czy gorączka zalecana jest tabletka. Nie profilaktyka i zapobieganie, a lekarstwo i pigułka. W skutek marketingowych zachęt, świadomie, czy też nie zażywamy coraz więcej leków i różnych medykamentów. Spośród najczęściej kupowanych grup lekowych wyróżnia się leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Ten wzrost spożycia farmaceutyków stawia wyzwanie przed firmami komunalnymi, które są odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków miejskich i szukają, podobnie jak naukowcy na całym świecie, skutecznego sposobu usuwania środków farmaceutycznych ze ścieków.

Poziom stężenia farmaceutyków w ściekach komunalnych w połączeniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków takimi jak: mechaniczne oczyszczanie ścieków z zastosowaniem osadników wstępnych, biologicznych, reaktorów SBR, czy fermentacja osadów ściekowych i koagulacja chemiczna, nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania tych związków ze ścieków. Stąd w Jaworznie rusza unikatowy na skalę światową oraz pierwszy w Polsce projekt naukowo - badawczy pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków” – mówi z dumą i zaangażowaniem jeden z pomysłodawców projektu Józef Natonek Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Program realizowany będzie przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. We września br. w obecności Artura Michalskiego Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Anny Pintowskiej – Bryłka Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego oraz członków Zarządu Wodociągów Jaworzno Prezesa Józefa Natonka i Wiceprezesa ds. Technicznych Grzegorza Waligóry, podpisana została umowa na dofinansowanie tego nietypowego projektu.

Projekt w całości realizowany będzie na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie przez okres 24 miesięcy. Jego celem będzie stworzenie stacji pilotowej wykorzystującej ozonowanie do redukcji ze ścieków farmaceutyków na poziomie 80-90%. Dodatkowym założeniem procesu jest brak powstawania substancji kancerogennych. Układ ma w swoich założeniach wykorzystywać tylko energię elektryczną, eliminując jednocześnie konieczność stosowania sztucznych związków chemicznych w procesach ozonowania ścieków.

Obecne przepisy prawa polskiego oraz UE nie regulują ilości stężenia farmaceutyków w ściekach. Podjęty projekt badawczy może być wyznacznikiem oraz wzorcem do opracowania przepisów, norm oraz do stworzenia skutecznego procesu usuwania leków ze ścieków komunalnych. Efekty wdrożonej i jakże potrzebnej technologii poznamy już za 2 lata.

Zdajemy sobie sprawę, jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na firmach komunalnych za oczyszczanie ścieków. Widzimy również jak gwałtownie zmieniają się parametry dostarczanych do naszej Oczyszczalni ścieków. To wynik wzrastającej konsumpcji leków oraz środków farmaceutycznych. Liczymy, że nasz projekt, który jest pierwszy i unikatowy na skale światową, pozwoli uzyskać i wypracować skuteczną metodę usuwania środków farmaceutycznych. Dajemy sobie na to dwa lata. Pierwsze cztery miesiące to czas na stworzenie projektu technicznego i zabudowę instalacji. Kolejne szesnaście miesięcy na badanie i analizowanie próbek oraz udoskonalane elementów instalacji w taki sposób, aby zwiększyć jej funkcjonalność, wydajność, uniwersalność oraz łatwość obsługi. W tym etapie przewidujemy również spotkania kadry naukowej i inżynieryjnej w celu wymiany poglądów i spostrzeżeń - tłumaczy Joanna Stepa Główny Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno.

Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu to 3 090 000,00 zł. Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 1 854 000,00 zł.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Powstaje projekt nowego wodociągu dla Góry Piasku

Końcem 2020 roku mieszkańcom osiedla Góra Piasku będzie dostarczana woda nową siecią wodociągową. W lipcu podpisano umowę na realizację tego zadania, które w zakresie ma wymianę około 5 kilometrów rurociągu wraz z armaturą. Zanim jednak to się stanie potrzebna jest dokumentacja techniczna i projekt wykonawczy. Mają one być gotowe wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w marcu 2020 roku. Do tego czasu, przez okres jesieni i zimy mieszkańców dzielnicy będą odwiedzać geodeci oraz projektanci, w celu uzgodnienia z mieszkańcami przebiegu przyłączy wodociągowych i uzyskania zgody od właścicieli posesji na budowę przyłączy – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno - Sławomir Grucel i jak podkreśla oraz uczula mieszkańców - każdy z odwiedzających winien okazać się stosownym pełnomocnictwem, potwierdzającym pracę na rzecz Wodociągów.

Po tym czasie wykonawca, a będzie nim wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Universal Energy oraz Budomax, rozpocznie budowę. Zakończenie inwestycji, której wartość oszacowana została na blisko 2 mln złotych, ma nastąpić w grudniu 2020.

Tłocznia przy ul. Batorego już działa.

W dniu 19 września 2019 r., o godz. 19:30 przepompownia tłoczna ścieków przy ul. Batorego została uruchomiona. Obecnie działa i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie.

Przez cały okres prowadzonych prac, udało się nam utrzymać zakorkowany przelew burzowy, tak aby do rzeki Przemszy nie trafiały żadne ścieki.