Zostań w domu ! Zapisz się do Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK i obniż swoje opłaty.

Dbając o Państwa oraz o naszych Pracowników bezpieczeństwo, zawiadamiamy, że istnieje możliwość bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez internet oraz istnieje możliwość otrzymywanie faktur drogą mailowa.

Wystarczy założyć profil na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK! Zajmie to chwilę. Dodatkowo każdemu klientowi, który zdecyduje się na tę formę realizowania opłat za wodę i ścieki nasza spółka obniży opłatę za rozliczenie z 2,33 zł na 1,00 zł brutto.

Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK możliwy jest poprzez stronę główną www.wodociagi.jaworzno.pl zakładka e-BOK. Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość zawierającą login i hasło. Login stanowi indywidualny pięciocyfrowy numer Klienta. Natomiast hasło automatycznie wygenerowane przez system, stanowi ciąg znaków, które później należy zmienić.

Zachęcamy do bezpiecznych internetowych opłat rachunków za wodę i ścieki oraz do rejestracji i zakładania kont na platformie e-BOK.

Przypominamy:

Jeżeli pomagamy w płatnościach internetowych za wodę i ścieki sąsiadowi, znajomemu lub komuś z rodziny to należy pamiętać o wpisaniu numer rachunku bankowego z faktury wystawionej dla osoby za którą płacimy - każdy nasz klient ma swój indywidualny numer rachunku bankowego; w treści operacji należy również podać numer faktury.

Zostań w domu !

Umowa na zmianę operatora odbioru odpadów podpisana

Tuż po zawarciu umowy na dostarczenie 22 śmieciarek, Wodociągi Jaworzno podpisały kolejną umowę przybliżającą i pozwalającą spółce na świadczenie usługi odbioru odpadów z terenu Jaworzna. Mowa tu o umowie z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Świadczenie usługi przez Wodociągi stanie się możliwe dopiero pod koniec roku.

Umowa obejmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK oraz przyjmowanie odpadów selektywnych w mobilnych punktach zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z podpisanym dokumentem Wodociągi Jaworzno wyposażą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady), a w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki na selektywną zbiórkę. Umowa obejmować będzie również: oznakowanie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, utworzenie biura obsługi klientów, sporządzanie sprawozdań i raportów, przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów oraz transport odpadów komunalnych do miejsc zagospodarowania.

- Dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora systemu gospodarki odpadami przebiegła płynnie i była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco - mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK w Jaworznie.

Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Termin rozpoczęcia będzie uzależniony od wykonania przedmiotu dotychczas obowiązującej umowy z Konsorcjum firm AVR/Miki.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Działania Wodociągów Jaworzno podczas stanu epidemii koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Obydwa te procesy, w tym także ozonowanie są stosowane na ujęciach wody pitnej, które należą do Wodociągów Jaworzno. To skutecznie metody eliminujące wszelkiego rodzaju wirusy i patogeny. Jaworznicka kranówka spełnia więc wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i pozbawiona patogennych mikroorganizmów.

Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:

 • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
 • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
 • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
 • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
 • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
 • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich – wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
 • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
 • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
 • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod – kan).
 • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
 • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
 • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
 • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. „całotwarzowych”), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
 • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
 • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
 • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00, oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa – 0 800 190 590.
 • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
 • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
 • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Jaworzno przygotowuje się do samodzielnego odbioru odpadów

Wodociągi Jaworzno – spółka należąca do gminy, przygotowuje się do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. 27 marca firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy te mogą wyruszyć na jaworznickie drogi końcem 2020 roku.

Stanęliśmy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety  mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał - mówi Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już pod koniec tego roku. Trwają również intensywne prace nad przekazaniem kolejnych zadań komunalnych do miejskich podmiotów – dodaje prezydent Paweł Silbert.

Przetarg na dostawę nowoczesnych śmieciarek, na kwotę ponad 17 mln zł netto wygrała firma EKOCEL, która jest wiodącym producentem śmieciarek w Polsce. Warto podkreślić, że blisko 2000 pojazdów ze znakiem EKOCEL znajduje się w codziennej eksploatacji polskich firm komunalnych. Zakupione samochody mają trafić do wodociągów w terminie 210 dni od daty podpisania umowy.

Podpisana umowa obejmuje dostawę m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie zamówione pojazdy zasilane będą gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię naszego miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki będą ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Odbiór odpadów będzie więc ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Zakup śmieciarek to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przygotowując się do tego zadania Wodociągi złożyły już stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności dla mieszkańców miasta. Ponadto prowadzone są prace adaptacyjne i remontowe budynku przy ul. Galmany 1. Na terenie bazy po byłym MPO ma powstać również stacja tankowania gazu CNG.

Jak dodaje Prezes Natonek – Nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem. Wiemy, że oczekiwania mieszkańców w tej kwestii są olbrzymie. Dlatego naszym celem jest teraz staranne przygotowanie się do płynnego przejęcia tego zadania, zakup odpowiedniego sprzętu, a następnie skoncentrowanie się na staranności i terminowości w odbiorze odpadów. Jak wspominaliśmy nowa usługa może być już świadczona pod szyldem wodociągów pod koniec 2020 roku.

Jak w obecnej sytuacji bezpiecznie opłacić fakturę za wodę i ścieki?

Odpowiadając na Państwa pytania: Jak w obecnej sytuacji bezpiecznie opłacić fakturę za wodę i ścieki? Informujemy o następujących możliwościach:

 • nie wychodząc z domu, można zapłacić korzystając z przelewu internetowego,
 • jeżeli pomagamy w płatnościach sąsiadowi, znajomemu lub komuś z rodziny to należy pamiętać, żeby wpisać numer rachunku bankowego z faktury wystawionej dla osoby za którą płacimy - każdy nasz klient ma swój indywidualny numer rachunku bankowego; w treści operacji należy również podać numer faktury,
 • jeśli musimy opłacić fakturę w sposób tradycyjny na poczcie lub w banku należy to zrobić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Utrzymać bezpieczną odległość w kolejce (ok. 3-4 metry od najbliższej osoby), używać maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Nie pocierać twarzy, ust, oczu rękami. Stosować się do poleceń pracowników danej placówki.

Przypominamy również, że wszystkie odczyty wodomierzy głównych dokonywane są zdalnie za pomocą radiowego odczytu wodomierzy.