Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji


Wykonywany jest jeden z końcowych etapów związanych z tworzeniem podstawowej infrastruktury dla lokali JTBS. Firma pracująca na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przystąpiła do budowy przeprojektowanego odcinka kanalizacji, który w pierwotnej wersji nakazywał lokalizację mediów w pasie zieleni. Wiązało się to z niepożądanym wycięciem licznego drzewostanu w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
Obecnie uzyskane i wypracowane alternatywne i ekologiczne przejście kolektora ściekowego, zamiast w pasie zieleni lokalizowane jest w pasie drogowym.
Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji
€25.00

Czytaj dalej

Nowy wiceprezes MPWiK Sp. z o.o.


W dniu 10 września 2008r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, jednogłośnie powołała pana Rafała Łabaja na stanowisko wiceprezesa zarządu MPWiK Sp. z o.o. Nowy wiceprezes będzie pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Finansowych.

Do najważniejszych obowiązków pana Rafała Łabaja jako wiceprezesa i Dyrektora ds. Finansowych należeć będą:

  • Ustalanie i realizacja polityki finansowej Spółki
  • Opracowanie krótko, średnio i długoterminowych planów finansowych oraz monitorowanie ich wykonania
  • Opracowanie struktur finansowania inwestycji
  • Zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji
  • Nadzór nad każdym z etapów budżetu (przygotowanie, realizacja, rozliczenie)
  • Analiza, kontrola oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Spółki
  • Zapewnienie płynności finansowej Spółki
  • Identyfikowanie możliwości rozwoju Spółki

Pan Rafał Łabaj jest absolwentem Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

Zakończono prace na ul. Lipinka i ul. Koniówki


Wspólne działanie przynosi korzyść mieszkańcom. Wcześniej niż zakładano zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipinka i Koniówki w dzielnicy Jeleń, dzięki której 250 mieszkańców może już odprowadzać nieczystości wprost do miejskiej oczyszczalni. Godnym podkreślenia jest fakt, że dzięki współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów wraz z nowo powstałą kanalizacją położono zupełnie nową nawierzchnię asfaltową na całej długości ul. Lipinka.
W przeciągu trzech miesięcy stworzono kilometrowy odcinek sieci. Przyłącza kanalizacyjne, doprowadzono do granic każdej z posesji, ułatwiając tym samym podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Do budowy sieci wykorzystano powszechnie stosowane materiały i technologie, a łączna wartość inwestycji, zleconej i współfinansowanej przez Urząd Miejski, wyniosła prawie 1 mln zł.mówi Sławomir Grucel, rzecznik Miejskiego

Czytaj dalej

Zawarcie pisemnej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie przypomina szanownym mieszkańcom, że ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2006 r.) wymaga zawarcia z klientami pisemnych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

Czytaj dalej

Sieć na ulicy Sławkowskiej już wymieniona


Trwające od początku lipca prace modernizacyjne sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkowskiej, wchodzące w skład projektu „Rynek Od. Nowa” dobiegają końca. W krótkim terminie bo niespełna w okresie dwóch miesięcy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło wraz z przyłączami biegnącą wzdłuż ulicy instalację wodociągową i kanalizacyjną. Tym samym, terminowe zakończenie prac pozwoliło na przekazanie początkiem września placu budowy Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w celu wykonania kolejnych robót - odbudowy nawierzchni drogi i chodników. Całość inwestycji ma zakończyć się prawdopodobni jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej