Akty Prawne

Akty Prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr L/636/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rady Miejskiej w Jaworznie, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 23.03.2006 r.(Nr 35, poz.1020)