Dane Spółki

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

 • Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000057843.
 • Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 99 091 500,00 zł.
 • NIP: 632-010-14-38
 • REGON: 270127688

Siedziba Spółki

 • 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Przedmiot działalności:

 • PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 
 • PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 • PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 
 • PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 
 • PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 
 • PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów.