System Zarządzania

Polityka i cele 

System zarządzania w Laboratorium to odpowiednia struktura organizacyjna spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmująca procedury i procesy ustalające sposób postępowania oraz zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które są niezbędne do uzyskiwania ważnych wyników.

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje:

 • pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych wody,
 • pobór próbek i wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych.

Kierownictwo ponoszące pełną odpowiedzialność za Laboratorium ma na uwadze wymagania i dobro naszych Klientów oraz środowiska naturalnego. Polityką Laboratorium jest prowadzenie działalności na poziomie gwarantującym spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów, a przez to utrzymane opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Do realizacji deklarowanej polityki Laboratorium stawia sobie i realizuje następujące cele:

 • zapewnienie, że Laboratorium pracuje w sposób kompetentny i uzyskuje ważne wyniki,
 • zachowanie poufności i bezstronność kierownictwa Laboratorium i personelu od czynników zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpływać na działalność laboratoryjną,
 • wdrażanie działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • utrzymanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • komunikowanie skuteczności systemu zarządzania oraz spełnienie wymagań Klienta i innych wymagań związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną,
 • utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji personelu poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania (audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, itp.).

Personel Laboratorium zobowiązuje się do:

 • dobrej praktyki oraz zapewnienia ważności wyników w usługach świadczonych Klientom w celu spełnienia wymagań Klienta, przepisów prawnych, norm i procedur,
 • realizowania w praktyce niniejszej polityki i celów oraz zachowania zgodności z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Edycja nr 1

Jaworzno, dnia 19.06.2019 r.

 • Zatwierdzenie ISO 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Decyzją nr NS/HK/6/20 zatwierdził system jakości badań wykonywanych przez Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34 w zakresie następujących oznaczeń normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Edycja nr 2

Jaworzno, dnia 29.04.2022 r.

 • Zatwierdzenie ISO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Decyzją nr NS-HK.14.2022 zatwierdził system jakości badań wykonywanych przez Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34 w zakresie następujących oznaczeń normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Analizy fizykochemiczne:

1. Azotany
2. Azotyny
3. Amonowy jon
4. Barwa
5. Chlorki
6. Chlor wolny
7. Chlor wolny wykonywany w terenie
8. Glin
9. Indeks nadmanganianowy
10. Mangan
11. Mętność
12. pH
13. Przewodność
14. Magnez
15. Siarczany
16. Twardość ogólna
17. Żelazo
18. Ozon

Analizy mikrobiologiczne:

19. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
20. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C
21. Bakterie grupy coli
22. Escherichia coli
23. Enterokoki kałowe
24. Pseudomonas aeruginosa
25. Clostridium perfringens łącznie ze sporami

Decyzja NS-HK.14.2022

Decyzja NS-HK.7.2023