Dane osobowe RODO

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
  z siedzibą w ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo@wodociagi.jaworzno.pl
 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:
 • wypełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów podatkowych – art. 6  ust. 1 lit. c RODO
 • wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • partnerzy handlowi,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

Pani/Pana dane osobowe:

 • pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą przez okres trwania umowy,
 • związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w związku
  z niezbędnością przetwarzania – będą przetwarzane przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń,
 • zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz w systemach
  i dokumentach bankowych – będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca danego roku kalendarzowego,
 • przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia,
 • w postaci nagrań z monitoringu – będą przetwarzane maksymalnie przez 90 dni od daty nagrania

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może skutkować brakiem zawarcia umowy lub uzyskania odpowiedzi.

W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia umowy.