Określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego należy dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przy łącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
  • Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika
  • Oświadczenie o posiadanej zgodzie na włączenie do urządzeń wod-kan. nie będących w posiadaniu Wodociągów Jaworzno

Wniosek o wydanie warunków technicznych