Jakość wody

Jakość wody

Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość wody na terenie miasta jest stale monitorowana przez wewnętrzne Laboratorium analityczne Wodociągów Jaworzno sp. z o. o.  oraz przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jaworznie.