Wodomierz ogrodowy

Po wykonaniu i odbiorze przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz.U.2020 poz.2028) istnieje możliwość montażu wodomierza ogrodowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wykorzystywanej do podlewania przydomowych ogródków i działek. Dzięki zamontowaniu wodomierza ogrodowego, woda służąca do podlewania ogrodu  odliczana jest od ogólnej ilości ścieków wytworzonych w danym gospodarstwie. Pozwala to  zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz ogrodowy odbiorca instaluje na własny koszt. Montaż można wykonać osobiście, zlecić Wodociągom Jaworzno lub profesjonalnej firmie. Jego wykonanie należy zrealizować według poniższych wytycznych: 

 1. Zawrzeć umowę z tutejszymi Wodociągami.
 2. Zakupić wodomierz dodatkowy posiadający aktualną legalizację. UWAGA! Wodomierz ogrodowy musi być oplombowany przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. (zostaje spisana karta zabudowy wodomierza, tel. 32 318 60 28).
 3. Korzystać z wody przechodzącej z w/w wodomierza tylko do podlewania przydomowego ogrodu.
 4. Przeprowadzić legalizację wodomierza w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
  z dnia 07.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
 5. Wodomierz dodatkowy stanowi część instalacji wewnętrznej, jego montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji (okres legalizacji wodomierza trwa 5 lat 
  i po jego upływie należy go zalegalizować lub wymienić na nowy). 

Po przeprowadzeniu robót zgodnie z wymogami, po zawarciu stosownej umowy oraz zaplombowaniu wodomierza „ogrodowego”, wskazania w/w wodomierza będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości.

UWAGA! Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. mogą odstąpić od uwzględniania w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej w następujących przypadkach:

 • stwierdzenia braku ważnych cech legalizacyjnych wodomierza ogrodowego (legalizacja co 5 lat),
 • uszkodzenia plomb założonych przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.,
 • uszkodzenia licznika,
 • poboru wody na cele inne niż podlewanie terenów zielonych.

Usługa montażu wodomierza ogrodowego

Spółka Wodociągi Jaworzno wykonuje kompleksową usługę montażu wodomierzy ogrodowych. Wystarczy złożyć w siedzibie Spółki zlecenie na wykonanie usługi, które może być złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane pocztą na adres: Wodociągi Jaworzno. ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl bądź poprzez eBOK. 
Po akceptacji wyceny, w umówionym terminie pracownicy firmy wykonają montaż licznika wraz z odbiorem technicznym, przedstawią do podpisu aktualną umowę oraz fakturę za wykonanie usługi. W 2022 roku oferujemy kompleksową usługę w cenie 312 zł. brutto (fi15) lub 368 zł. brutto (fi20). Wszelkie informacje w przedmiotowym temacie można także uzyskać pod nr tel. 32 318 60 28.

W przypadku samodzielnego montażu wodomierza ogrodowego, odbiór techniczny jest odpłatny i wynosi 145 zł netto (157,09 zł brutto). 


UWAGA! Istnieje możliwość zakupu w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. które są przystosowane do montażu modułu radiowego umożliwiającego zdalny (brak konieczności wstępu do nieruchomości), wiarygodny i dokładny odczyt wodomierza. Pragniemy nadmienić, że wodomierz ogrodowy stanowi własność Odbiorcy a moduł radiowy stanowi własność Spółki. Przy zakupie nowego wodomierza w naszym Przedsiębiorstwie otrzymują Państwo nieodpłatną usługę wymiany.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Schemat podłączenia dodatkowego wodomierza ogrodowego