Laboratorium

Zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Dąb 105. Zajmuje się ogólnie rozumianą analityką laboratoryjną wody i ścieków.

W skład Działu Analiza Laboratoryjnych wchodzą trzy jednostki:
•    Laboratorium mikrobiologiczne wody,
•    Laboratorium fizykochemiczne wody,
•    Laboratorium ścieków i osadów ściekowych.

Priorytetową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej i dostarczanej na terenie miasta Jaworzna wody pitnej, począwszy od jej ujęcia jako surowej poprzez jej proces uzdatniania, sieć magistralną, rozdzielczą i przyłącza wodociągowe do budynków. Badania laboratoryjne polegają na pobieraniu w kluczowych punktach próbek wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Z usług wewnętrznego Laboratorium Wodociągów Jaworzno korzysta szeroka rzesza klientów zewnętrznych, którzy kierują do badań próbki wody pitnej oraz próbki wody ze studni prywatnych.
Laboratorium sprawdza także skuteczność i poziom stabilności oczyszczania ścieków wpływających do Oczyszczalni, sprawując nadzór nad każdym jej etapem.

Wszystkie analizy wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany zespół pracowników a także z użyciem nowoczesnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych o wysokiej jakości.

W Laboratorium prowadzony jest proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu oraz doskonalenia metod badawczych zmierzający do osiągnięcia wykonywania badań na wysokim poziomie spełniającym oczekiwania Klienta poprzez dostarczenie ważnych wyników badań.

W marcu 2010 r. Laboratorium otrzymało od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jaworznie decyzję zatwierdzającą system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a w czerwcu 2023 r. Certyfikat Akredytacji nr AB 1865 Polskiego Centrum Akredytacji.