Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

Dane za rok 2014:
Suma bilansowa: 241 mln zł,
Przychody ze sprzedaży: 50 mln zł,
Liczba zatrudnionych pracowników: 267

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza MPWiK przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki MPWiK będzie kierowała się następującymi kryteriami:

a. cena,
b. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw branży wodociągowej w okresie ostatnich 10 lat,
c. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej,
d. uczestnictwo biegłych w badaniu.

W ofercie prosimy o przedstawienie danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy wraz z danymi biegłego rewidenta i osób współpracujących.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego – 15 marca 2016 r.

Oferty będą przyjmowana do 15 października 2015 r.

 

Wzór umowy