Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020

Zarząd Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza Wodociągów Jaworzno przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • cena,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw branży wodociągowej w okresie ostatnich 5 lat,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej,
  • uczestnictwo biegłych w badaniu.  

W ofercie prosimy o przedstawienie danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy wraz z danymi biegłego rewidenta i osób współpracujących.

Prosimy o załączenie do oferty zaparafowanego projektu umowy lub zamieszczenie w ofercie informacji o akceptacji treści umowy.

Oferty będą przyjmowane do 18 października 2019 r.