Budowa kanalizacji w ul. Łęgowej. Odpowiadamy na pytania mieszkańców.

Budowa kanalizacji w ul. Łęgowej. Odpowiadamy na pytania mieszkańców.

dpowiadając na pismo mieszkańców ul. Łęgowej oraz zawarte w nim obawy co do obecnie prowadzonych prac, zmierzających do skanalizowania pozostałej części ulicy Łęgowej oraz domów z ulicy Wielkich Łowów, informujemy, że od lat naszym priorytetem jest sukcesywna, bezpieczna i przemyślana rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna, tak aby korzystało z niego, jak największe grono mieszkańców.

Pierwszy etap kanalizowania dziennicy Jeleń Łęg, w tym ul. Zwycięstwa i ul. Łęgowej, został zrealizowany i zakończony w 2018 roku. Był to odrębny, niezależny projekt, który z przyczyn technicznych swoim zakresem nie obejmował budynków położnych na południe od numeru Łęgowa 6 oraz budynków w ul. Wielkich Łowów. Łącznie 20 posesji. Po sukcesie pierwszego etapu głównie na wniosek samych zainteresowanych mieszkańców, podjęliśmy starania, aby obszar nieobjęty etapem pierwszym skanalizować i wybudować dla mieszkających tam sieć sanitarną. Wiązało się to z przygotowaniem wstępnej koncepcji budowy tego odcinka kanalizacyjnego, zabezpieczeniem środków finansowych oraz opracowaniem projektu budowlanego.

Zapewniamy, że Wodociągi Jaworzno w tej kwestii dochowały wszelkiej staranności, aby stworzyć techniczną możliwość i zapewnić odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców powyższych budynków. Projekt dla tego zadania został opracowany przez doświadczonych projektantów, zgodnie z obowiązującą literą prawa. Przeanalizowane i rozważone zostały wszystkie możliwe rozwiązania, jednak wniosek był i jest jeden: Aby sieć mogła obsłużyć wspomniane posesje, musi być wybudowany rurociąg tłoczny wraz ze studnią rozprężną, który włączony zostanie do istniejącej, a wybudowanej w pierwszym etapie, sieci grawitacyjnej w ul. Łęgowej. Sieć ta pod względem technicznym umożliwia takie rozwiązanie. Natomiast sama lokalizacja studni na etapie projektowym została uzgodniona z właścicielem terenu, w tym przypadku z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Zaprojektowana studnia rozprężna w ul. Łęgowej jest w pełni bezpieczna i bez problemu odbierze zakładaną ilość ścieków z 20 gospodarstw. Podobne studnie, skutecznie i bezawaryjnie funkcjonują już od lat na sieci kanalizacyjnej m.in. w dzielnicy Cieżkowice, Długoszyn oraz w Byczynie, gdzie jest ich 12 sztuk. Obsługują one znacznie większą liczbę posesji, tłocząc znacznie większą ilość ścieków niż ta, która jest przewidziana dla ul. Łęgowej. Również wszelkie niedogodności zapachowe zostały zniwelowane poprzez montaż filtrów węglowych. Jeśli mieszkańcy będą zainteresowani, to przekażemy dokładne adresy lokalizacji tych studni.

Należy również dodać, że zabudowa studni rozprężnej w ul. Łęgowej została zaprojektowana po 2018 roku. Głównie z myślą na realizację drugiego etapu kanalizowania dzielnicy Jeleń Łęg. Ze względu na rzędne terenu, niższe położenie budynków, nie ma innej technicznej możliwości odprowadzanie ścieków z tego obszaru, niż rurociągiem tłocznym.