Dąbrowa Narodowa. Kanalizacja gotowa. Podłączenia możliwe już od lutego 2022

Dąbrowa Narodowa. Kanalizacja gotowa. Podłączenia możliwe już od lutego 2022

Niezależnie od prac kanalizacyjnych, które z racji na ujawnione utrudnienia w terenie pozostają do wykonania na ulicy Brzozowej, Wodociągi Jaworzno prowadzą działania mające na celu odbiór wykonanej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa kanalizacji sanitarnej. Podejmowane czynności mają doprowadzić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie już wybudowanej sieci. Takie rozwiązanie (częściowa zgoda na użytkowanie) pozwoli gospodarstwom domowym z pozostałych ulic znajdującym się w dzielnicy, rozpocząć procedurę związaną z podłączeniem swojej nieruchomości do kanalizacji. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów Jaworzno szacują, że te pojedyncze inwestycje związane z budową przyłączy kanalizacyjnych (z wyłączeniem ulicy Brzozowej) będzie można realizować w pierwszym kwartale 2022 roku, a dokładnie po miesiącu lutym 2022 roku. 

Przypomnijmy, że wszystkie dotychczasowe prace budowlane i odtworzeniowe w Dąbrowie Narodowej zakończyły się zgodnie z planem. Jednak w rejonie ulicy Brzozowej, na trasie budowanej kanalizacji natrafiono na przerost skalny. Spowolniło to znacznie prace kanalizacyjne oraz wymusiło na wodociągach podjęcie zmian w projekcie i w samym wykonawstwie. W celu obejścia skały oraz dla zachowania wszystkich parametrów, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, zdecydowano o zabudowie w tym miejscu najazdowej pompowni, która pozwoli wykonać kanalizację sanitarną w przedmiotowej ulicy. Ze względu na obecnie panujące na rynku materiałów i dostaw warunki, prace te będą realnie możliwe do wykonane i gotowe do końca czerwca 2022 roku. 

W związku z powyższym data zakończenia prac budowlanych dla ulicy Brzozowej ulegnie przesunięciu. Tym samym mieszkańcy ulicy Brzozowej swoje przyłącza kanalizacyjne będą mogli wykonywać w wakacje 2022 roku. Pozostali, tak jak wspomnieliśmy już po lutym 2022. 

Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej była ostatnim zadaniem, realizowanym przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza VI”. Na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa od początku 2020 roku wybudowano dla ponad 500 gospodarstw domowych, kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów oraz zmodernizowały sieć wodociągową o długości ponad 
14 kilometrów. 

Więcej szczegółowych w powyższym temacie można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt tel. 032 318 60 74 , a także mailowo pisząc na adres email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.