Dąbrowa Narodowa z kanalizacją? Zainteresowanie na poziomie 11%

Dąbrowa Narodowa z kanalizacją? Zainteresowanie na poziomie 11%

Przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej został już ogłoszony. Otwarcie ofert ma nastąpić 17 czerwca br. Do wyłonienia wykonawcy pozostaje jeszcze trochę czasu. Będzie to pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana. A to zainteresowanie na chwilę obecną jest naprawdę niewielkie.

Żeby inwestycja ruszyła, musi być wyłoniony wykonawca oraz spełniony jeszcze jeden ważny warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej musi podpisać do 30 czerwca 2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji. Skąd te wspomniane 80%? Wodociągi tłumaczą się olbrzymim ryzykiem związanym właśnie z ewentualnym zwrotem milionowej dotacji.

Przystępując do budowy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymując na ten cel częściowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent zobligowani jesteśmy wybudować przedmiotową kanalizację oraz co najważniejsze zrealizować zapisany w umowie efekt ekologiczny w postaci podłączenia do kanalizacji blisko 100% posesji objętych projektem. Zrealizowanie tych założeń udało się dokonać m.in. dla zadań kanalizacyjnych w dzielnicy: Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Bory, Warpie. Natomiast dla ostatniego zadania, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Łęg pojawił się problem, co do uzyskania właściwego procentu podłączonych posesji, czyli wspomnianego efektu ekologicznego. Jednym słowem nie wszyscy mieszkańcy opowiadający się na początku za budową kanalizacji w Jeleniu Łęgu, obecnie wyrażają chęć podłączenia swojego budynku do sieci sanitarnej. Teraz przy inwestycji w Dąbrowie Narodowej chcemy uniknąć tego ryzyka oraz ewentualnej sytuacji nieuzyskania efektu ekologicznego, a tym samym konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Po zakończeniu budowy przedmiotowej kanalizacji w głównych ulicach, pozostaje Wodociągom niecały rok na wykazanie efektu ekologicznego poprzez podłączenie blisko 600 posesji, w samej Dąbrowie Narodowej. Zebranie deklaracji na tym etapie jest również pomocne dla przyszłej organizacji budowy prywatnych przyłączy. Dlatego liczymy, że dla mieszkańców chcących, zainteresowanych i opowiadających się za budową kanalizacji w osiedlu Dąbrowa Narodowa, potwierdzenie tego faktu na piśmie nie będzie stanowić większego i znaczącego problemu – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Sławomir Grucel.

Mieszkańcy Dąbrowy, których inwestycja dotyczy, już końcem kwietnia otrzymali pisma wraz ze wzorem umowy na podłączenie się i korzystanie z sieci w momencie jej wybudowania. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej. Na podpisanie deklaracji mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mają czas do 30 czerwca 2019 r. Przedmiotową umowę można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W celu podpisania umowy można skorzystać również z dołączonego upoważnienia, wskazując osobę, pełnomocnika do reprezentowania i podpisania stosownej umowy.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, jest aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl W momencie przygotowywania materiału, wynosił on 11%.