Decyzja w sprawie II etapu Konkursu „Jaworznicka Szkoła pod żaglami”

Decyzja w sprawie II etapu Konkursu „Jaworznicka Szkoła pod żaglami”

W związku z podejrzeniami o nieuczciwe działania w czasie internetowego głosowania oraz ze względu na liczne sygnały uczestników oraz mieszkańców, zgodnie z zapisem postanowień końcowych regulaminu w części III ust.7: „Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród” Organizator zmienia zasady wyboru zwycięzcy w Konkursie „Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska” na następujące:

Zawieszenie elektronicznego głosowania. Ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu podejmie Kapituła Konkursu. Ilekroć jest mowa o Kapitule Konkursu – należy przez to rozumieć komisję złożoną z przedstawicieli organizatora Konkursu, wszystkich gimnazjów biorących udział w II etapie konkursu oraz ekspertów.

Decyzje Kapituły Konkursu są tajne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu. Wszystkie nadesłane filmy wciąż można oglądać na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl

Decyzję motywujemy faktem, iż wszystkim uczestnikom pragniemy dać równe i sprawiedliwe szanse na udział w konkursie. Wśród głosów zebranych w ciągu 24 godzin od uruchomienia galerii do głosowania wyraźnie widać, iż w niektórych przypadkach głosy nie oddawali użytkownicy, mieszkańcy tylko specjalne systemy czy też programy informatyczne masowo nabijające liczbę głosów. Dla nas jako organizatorów nie jest to do końca uczciwe. Pragniemy oceniać zaangażowanie, pomysł, pracę oraz talent młodych ludzi, a nie łatwe sposoby na obejście ustalonych zasad i reguł. Dziękujemy wszystkim za sygnały oraz głosy związane z przebiegiem głosowania. Mamy nadzieje, że Komisja Konkursowa Składająca się m.in. z przedstawicieli wszystkich biorących udział w Konkursie gimnazjów wybierze najlepszy ich zdaniem film.