Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Termin realizacji:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku


Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34


Termin składania ofert:

25.10.2022 r. do godz. 10.00


Osoba kontaktowa:

Jacek Pacho – Administrator systemów i infrastruktury IT
tel. 608 693 976
e-mail jacek.pacho@wodociagi.jaworzno.pl

Tomasz Cygnar – Specjalista ds. systemów i infrastruktury IT
tel. 668 552 467
e-mail tomasz.cygnar@wodociagi.jaworzno.pl


Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 14 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania
Wzór umowy
Załącznik nr 1