Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z osprzętem – Zakończone

Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z osprzętem – Zakończone

Zapytanie ofertowe na „Dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z osprzętem”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Świętego Wojciecha , zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z osprzętem:

1. AquaProbe FEA221 zanurzeniowy przepływomierz elektromagnetyczny, bateryjny, wersja rozdzielna wraz z kablem 5 m i wtyczką MIL (komunikacja MODBUS) – 1 szt
2. AquaMaster FER221 przepływomierz bateryjny DN 80 z kablem 5m i wtyczką MIL (komunikacja MODBUS) – 3 szt.
3. Kable do wyjść impulsowych i komunikacji MODBUS z wtyczką MIL – 10 sztuk”

Termin dostawy armatury:
do 8 tygodni od podpisania umowy

Miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34 (w opisanej i zapieczętowanej kopercie)

Termin składania ofert:
(data, 28.06.2016 do godziny 12:00)
Ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

Osoba kontaktowa:
Michał Golasowski – kierownik Działu Eksploatacji i Remontów -tel. (32) 318 60 40

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (Wartość netto razem) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W przypadku zaakceptowania oferty Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Formularz oferty

2) Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania