Dostawa sprzętu komputerowego

Dostawa sprzętu komputerowego

 Zapytanie ofertowe:

Dostawa sprzętu komputerowego dla firmy Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Termin realizacji:

14 dni od podpisania umowy

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa sprzętu komputerowego dla firmy Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

 27.03.2024 r. do godz. 10.00

Osoba kontaktowa:

Pacho Jacek
Tomasz Cygnar
tel. (032) 318-60-19

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 14 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 (wykaz urządzeń)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania:

Projekt umowy
Załącznik nr 1