Dostawa wody średniomineralizowanej gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej

Dostawa wody średniomineralizowanej gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty na dostawę wody średniomineralizowanej gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej:

 • Pakiet I: w opakowaniach szklanych (zwrotnych BHP) o pojemności 0,33 l w transporterach: ok. 1 200 szt. transporterów tj. 24 000 szt. opakowań szklanych,
 • Pakiet II: w opakowaniach PET
  • o pojemności 0,5 l – ok. 3 100 szt. butelek;
  • o pojemności 1,5 l – ok. 5 100 szt. butelek.
 1. Warunki dotyczące dostarczania wody:
 2. Zamawiający wymaga, aby termin przydatności do spożycia dostarczonej wody mineralnej wynosił minimum rok od daty dostawy.
 3. Zamawiający wymaga, aby dostawy wody odbywały się sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według potrzeb Zamawiającego (po dokonaniu zamówienia telefonicznego lub drogą elektroniczną) w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.
 4. Dostawy realizowane będą w okresie od kwietnia do września 2024 r. w godzinach od 8:00 do 13:30.
 5. Butelki powinny być umieszczone w transporterach/skrzynkach zwrotnych uniwersalnych – w przypadku butelek szklanych lub w opakowaniach termokurczliwych (zgrzewkach) – w przypadku butelek PET, na paletach oraz transportowane samochodem z platformą załadunkową.
 6. Dostawa przedmiotu zamówienia transportem oraz na koszt Dostawcy.
 7. Miejsce rozładunku dostawy: ul. św. Wojciecha 34 (Baza Główna) oraz ul. Galmany 1 (Baza Gospodarki Odpadami), 43-600 Jaworzno.
 1. Informacje dotyczące składania ofert:
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na pakiet I lub II) oraz zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnych ilości wody w trakcie trwania umowy – w zależności od bieżących potrzeb.
 3. Miejsce składania ofert (opcjonalnie):
 4. w formie papierowej:

zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa wody mineralnej na 2024 r. dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

 • w formie elektronicznej:

wiadomość e-mail zatytułowaną: ”Dostawa wody mineralnej na 2024 r. dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.” należy przesłać na adres e-mail zaopatrzenie@wodociagi.jaworzno.pl

 • Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz. 12:00
 • Osoba kontaktowa:
 • Tomasz Kubiela – Referent ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia

tel. 32 318 60 77, e-mail: tomasz.kubiela@wodociagi.jaworzno.pl

 • Ewa Knosala – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi Magazynowej

tel. 32 318 61 77, e-mail: ewa.knosala@wodociagi.jaworzno.pl

 • Złożona oferta powinna zawierać:
 • Nazwę i adres oferenta;
 • Termin ważności oferty – minimum 14 dni;
 • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury;
 • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy;
 • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej;
 • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie produkty określone w specyfikacji
 • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

Cena 100 %

Materiały do pobrania: