Dostawa zaworów redukcyjnych – Zakończone

Dostawa zaworów redukcyjnych – Zakończone

Zapytanie ofertowe na „Dostawę zaworów redukcyjnych”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Świętego Wojciecha , zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę zaworów redukcyjnych”:

1. Zawór redukcyjny Singer/Valve typ PR106 DN 80 lub Bermad typ 720 DN 80 lub Hawido 1500 DN 80 3 szt.
2. Zawór redukcyjny Singer/Valve typ PR106 DN 100 lub Bermad typ 720 DN 100 lub Hawido 1500 DN 100 1 szt.

Termin dostawy armatury:
do 8 tygodni od podpisania umowy

Miejsce składania ofert:

Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34 (w opisanej i zapieczętowanej kopercie)

Termin składania ofert:

(data, 28.06.2016 do godziny 12:00)
Ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

Osoba kontaktowa:

Michał Golasowski –kierownik Działu Eksploatacji i Remontów -tel. (32) 318 60 40

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (Wartość netto razem) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W przypadku zaakceptowania oferty Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Formularz oferty

2) Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania