Jaworzno dostanie 110 mln złotych

Jaworzno dostanie 110 mln złotych

22.02.2012 roku Komisja Europejska w Brukseli zaakceptowała pozytywnie projekt kanalizacyjny. To największa inwestycja w historii miasta Jaworzna. Blisko dwa lata trwała procedura sprawdzania projektu. Jednak oczekiwanie się opłacało.

– Dzięki tej umowie miasto oraz spółka wodociągowa mogła przystąpić do budowy kanalizacji sanitarnej oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody dla mieszkańców Jaworzna – dodaje Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Komisja, uwzględniając opinię zewnętrznych ekspertów, dokonała oceny dużego projektu i uznaje, że projekt jest zgodny z priorytetami programu operacyjnego, przyczynia się do osiągnięcia celów tych priorytetów i jest zgodny z politykami unijnymi… Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy z Funduszu Spójności w duży projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”, stanowiący część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – czytamy w tekście Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 22.02.2012r. Spełniają się moje marzenia – mówi Józef Natonek Prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o., – po pierwsze mieszkańcy Jaworzna będą spać spokojnie, gdyż zabezpieczymy im dostawy wody z własnych źródeł, po drugie będziemy żyć w czystym środowisku. Większość ścieków trafi do oczyszczalni a nie do ziemi– dodaje Natonek. Zgodnie z otrzymaną Decyzją planowany koszt realizacji projektu wynosi 206 ml zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych mogących podlegać refundacji ze środków unijnych oszacowana została na 110 ml zł. Otrzymana decyzja Komisji Europejskiej jest dokumentem ostatecznie przyznającym wsparcie finansowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla jaworznickiego Projektu.
***
Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji realizowanych na terenie naszego miasta. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.