Kolejne szamba do likwidacji. Na Obrońców Poczty Gdańskiej powstanie sieć kanalizacyjna.

Kolejne szamba do likwidacji. Na Obrońców Poczty Gdańskiej powstanie sieć kanalizacyjna.

01 Rozpoczynające się przedsięwzięcie w rejonie Obrońców Poczty Gdańskiej obejmuje budowę blisko 600 metrów sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Każdy sięgacz doprowadzony zostanie do granicy posesji, co ułatwi mieszkańcom podłączenie. Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest miejskiej kanalizacji. Ścieki sanitarne z istniejących budynków odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych. Nowy odcinek rur sanitarnych rozwiąże tę kwestię. Po wybudowaniu kanalizacji i włączeniu jej do istniejącego układu w ulicy św. Wojciecha, Stojałowskiego i Sławkowskiej, ścieki z domostw trafią bezpośrednio do zmodernizowanej oczyszczalni w Jeleniu.

Inwestycja prowadzona będzie w niedalekim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Może to wpływać na czasowe utrudnienia w komunikacji samochodowej. W ramach rozpoczynających się już 7 grudnia 2015 r. robót, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, a co za tym idzie częściowe zajęcie pasa drogowego pomiędzy numerami 29-32, czyli w rejonie skrzyżowania ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej z ulicą Sławkowską. Przewiduje się, że na tym odcinku roboty będą realizowane do 24 grudnia br.

Wszystkie prace kanalizacyjne mają potrwać do końca kwietnia 2016 roku i kosztować ponad 230 tysięcy złotych. Po robotach MPWiKu, na teren ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej wkroczy MZDiM, który już jest w fazie projektowania przebudowy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

Planowane prace drogowców dotyczyć będą około 3 kilometrów drogi – od Św. Wojciecha, aż do ul. Wilkoszyn i będą podzielone na 3 etapy. Ich zakres obejmować będzie wymianę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów, budowę odwodnienia – na całym odcinku drogi i oświetlenia – na fragmencie od ronda do początku zabudowy. Na fragmencie od ul. Św. Wojciecha do ul. Św. Barbary jezdnia zostanie poszerzona po to, by umożliwić rowerzystom poruszanie się w kierunku tzw. pod prąd.