Korekta cen za wodę i ścieki

Korekta cen za wodę i ścieki

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 26 lutego bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach wniosek o dokonanie korekty w cenach taryfowych za wodę i ścieki, które mają i mogą obowiązywać w latach 2019/2020/2021.

Ostatni raz cena wody i ścieków w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku. Natomiast w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Również uchwalona na nowych zasadach prawnych i obowiązująca od 22 maja 2018 r. taryfa, podtrzymała cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na niezmienionym od 5 lat poziomie.

Dziś patrząc na dynamicznie zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W przedłożonych kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się w wyważony sposób uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. W opublikowanej projekcji NBP wskaźnik inflacji może wzrosnąć i ukształtować się na poziomie nawet 3,2% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą bieżącą działalność oraz na działalność inwestycyjną. W roku 2019 planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni i rozpocząć ponad 20 milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej. Należy również podkreślić, że Spółka, jako pierwsza grupa pracodawców musi od lipca bieżącego roku wdrożyć obowiązkowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Wiceprezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat. Propozycja wodociągów to zmiana ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody może nastąpić o 28 gr brutto, a ścieków o 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 proponowana jest zmiana ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwi zabezpieczenie środków na realizację wspomnianych, długoletnich zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Łabaj.

Wody Polskie na rozpatrzenie złożonego wniosku mają 45 dni. Po tym terminie wydają decyzję. Zatwierdzają bądź też nie zatwierdzają zaproponowane stawki lub zobowiązują przedsiębiorstwo do dokonania korekty wyliczonych cen. Zgodnie z nowym prawem taryfa może wejść w życie po 7 dniach od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.