Laboratorium

Laboratorium

Jednostka laboratoryjna została powołana w 1966 r. z chwilą powstania ówczesnego Zakładu Wod-Kan przy MPGK Jaworzno z lokalizacją Galmany I i pod przewodnictwem pani Marii Zub. W 1979 r. Laboratorium zmieniło swoją siedzibę na teren dawnej Oczyszczalni Ścieków – Siłownia II , gdzie jego kierownictwo przejęła pani Regina Sieroń.
We wrześniu 1995 r. Laboratorium przeniesiono na teren nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków w Jaworznie przy ulicy Dąb 105. Taka lokalizacja ułatwiła bezpośrednią współpracę z jednostką Oczyszczalni Ścieków.
Pierwotną nazwą był „Dział Badania Wody i Ścieków”, którą przekształcono w 2006 r. w „Dział Analiz Laboratoryjnych”. Z dniem 01.02.2007 r. funkcje kierownicze przejęła pani Marzena Gręźlikowska rozpoczynając jednocześnie proces wdrażania zasad systemu zarządzania jakością w Laboratorium. Wytyczne systemu dotyczą kompetencji w zakresie wykonywanych badań oraz organizacji pracy. Od dnia 01.11.2018 r. funkcje kierownicze przejął pan Włodzimierz Hulbój.
Laboratorium zajmuje się ogólnie rozumianą analityką laboratoryjną kierującą zachowaniem na odpowiednim poziomie jakości podstawowego zakresu działalności przedsiębiorstwa jak i potrzeb klientów.
W skład wchodzą trzy jednostki:
•    Laboratorium mikrobiologiczne wody,
•    Laboratorium fizykochemiczne wody,
•    Laboratorium ścieków i osadów ściekowych.
Priorytetową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej wody począwszy od jej ujęcia jako surowej poprzez jej proces uzdatniania, sieć magistralną, rozdzielczą i przyłącza wodociągowe do budynków. Badania laboratoryjne polegają na pobieraniu w kluczowych punktach próbek wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Z naszych usług korzysta szeroka rzesza klientów zewnętrznych kierujących do nas próbki wody pitnej, powierzchniowej bądź pochodzącej ze studni. Badania przeprowadzane w naszym Laboratorium z powodzeniem sprawdzają poprawność działania wszelkiego typu domowych i przemysłowych filtrów wodnych.
Jeżeli jakikolwiek z parametrów badania nie znajduje się na liście analiz wykonywanych w naszej jednostce to  ich realizacja odbędzie się w innych laboratoriach posiadających akredytację, z którymi współpracujemy. U nas można zrealizować badania wszelkiego typu próbki.
Oferujemy także usługę wykonania badań wszystkimi metodykami akredytowanymi na zasadzie podzleceniodawstwa za porozumieniem z klientem
.
Laboratorium sprawdza także skuteczność i poziom stabilności oczyszczania ścieków wpływających do Oczyszczalni, sprawując nadzór nad każdym jej etapem.
Wszystkie analizy wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany zespół pracowników a także z użyciem nowoczesnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych o wysokiej jakości.
W Laboratorium prowadzony jest proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu oraz doskonalenia metod badawczych zmierzającego do osiągnięcia wykonywania badań na wysokim poziomie jakościowym spełniającym oczekiwania Klienta poprzez dostarczenie miarodajnych wyników badań.
Rozpoczęte prace nad wdrażaniem wytycznych spełniających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dobiegły końca. W dniu 02.03.2010 r. otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą system zarządzania jakością  przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.