Międzylaboratoryjne badanie wody

Międzylaboratoryjne badanie wody

Wewnętrzne laboratorium MPWiK po raz kolejny wzięło udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  wody  QUALICON 2008 ( II runda) organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, powołaną w roku 1995 przez Komisję Europejską oraz w dwóch wcześniejszych badaniach z zakresu mikrobiologii.
Celem programu QUALICON 2008 jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nie metody sprawdzają się w badaniach rutynowych, stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencję biegłości personelu.
Zakres badań w ramach programu obejmował między innymi takie oznaczenia jak: barwa, mętność, odczyn PH, twardość ogólną, wapń, mangan, żelazo, chlorki, azotyny, azotany.
Każde z osiemdziesięciu dziewięciu laboratoriów biorących udział w programie otrzymało te same próbki wody, pochodzące z tych samych ujęć głębinowych, a ich zadaniem było wykonanie analiz na wcześniej określone oznaczenia np: barwa, pH, itp. Każde                       z laboratoriów otrzymało swój indywidualny kod. Wartość odniesienia stanowiła średnia wyliczona z wyników wszystkich uczestników po odrzuceniu wartości odstającej. Wartość wskaźnika Z poniżej 2 świadczyła o zadawalającym wyniku poszczególnego zadania. Wynik znajdujący się w przedziale od 2 do 3 to wynik wątpliwy. Natomiast powyżej 3 to wynik zdecydowanie niezadowalający.
Szczegółowe wyniki uzyskane przez laboratorium analityczne MPWiK Jaworzno, któremu przypisano kod 02, przedstawia poniższe zestawienie.
Warto dodać, iż uczestnictwo w badaniach biegłości jest obowiązkiem regulowanym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (§ 6 pkt.1), którego należy przestrzegać w sposób regularny. Zaleca się też stale podnosić kompetencje laboratorium.