Międzynarodowy Dzień Wody

Międzynarodowy Dzień Wody


22 marca każdego roku przypada termin obchodów Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 47/193 z 22 grudnia 1992 roku.

Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie wpływu gospodarki wodnej na kondycje gospodarczą i społeczną państw członkowskich oraz zwrócenie szczególnej uwagi na racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz przestrzeganie głównej zasady przyjętej przez państwa Unii Europejskiej, zawartej w Europejskiej Karcie Wodnej, która mówi, że: „Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie
Do 22 marca 2009 w Istambule potrwa V Światowe Forum Wody (5th World Water Forum). Obchody Międzynarodowego Dnia Wody co roku odbywają się pod innym hasłem – w roku 2009 motywem przewodnim są wody transgraniczne. Wedle danych ONZ, aż 263 rzeki przekraczają granice jednego kraju. Oznacza to , że zasoby wody stanowią wspólne dobro, a zanieczyszczając rzeki przyczyniamy się do degradacji środowiska także u naszych sąsiadów.

Przyjęta działania zakładają osiągnięcie do roku 2015 międzynarodowych celów związanych z wodą i  poprawą warunków sanitarnych, oraz stworzenie podstaw umożliwiających postęp w zakresie zmniejszenia liczby ludzi pozbawionych dostępu do czystej wody.

Ciekawostki

  • Przeciętnie 33% całego poboru wód europejskich jest przeznaczane na cele rolnicze, 16% na zaopatrzenie miast, 11% dla przemysłu, a 40% na produkcję energii.
  • Jeden mieszkaniec USA i Japonii zużywa dziennie średnio 350 litrów wody, Europejczyk- 200 litrów a obywatel krajów Afryki od 10 litrów do 20 litrów.
  • 3 tyś litrów dziennie potrzeba by wytworzyć pożywienie dla jednego człowieka
  • 1,7 miliona osób umiera rokrocznie z powodu złej jakości wody pitnej, braku kanalizacji lub złej higieny wynikającej z braku wody
  • 1 miliard mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej
  • Zaledwie 1% wody na świecie nadaje się do picia i nie jest uwięziony w lodzie
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.