Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I


Nazwa projektu: 

„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”

Nazwa powiązanego programu operacyjnego:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa priorytetu:

Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa działania:

Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM

Nadrzędne cele projektu:

 • wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji
 • poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby
 • dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej

Szczegółowe cele przedsięwzięcia:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Białej Przemszy i Przemszy
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy poprzez oczyszczanie ścieków zgodnie normami polskiego prawa standardami dyrektywy UE nr 91/271/EWG
 • wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni Kanału Centralnego oraz rzek Biała Przemsza i Przemsza
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy
 • poprawa konkurencyjności gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
 • rozwój gospodarczego gminy i regionu

Cele społeczno-gospodarcze projektu:

 • wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny
 • wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
 • redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych
 • dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę pitną

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje następujące kontrakty:

Kontrakt I    Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie.
Kontrakt II    Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn.
Kontrakt III    Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice.
Kontrakt IV    Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej.