Mokre dane za 2023 rok

Mokre dane za 2023 rok

W roku 2023 pomimo wciąż nadzwyczajnej sytuacji wynikającej z inflacji, niepewnych cen energii, czy sytuacji gospodarczej i trwającej za wschodnią granicą wojny, Wodociągi Jaworzno realizowały szereg istotnych zadań oraz inwestycji pozwalających utrzymać sprawność infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjne. Działania Spółki opierały się przede wszystkim na bieżących pracach, zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo w dostawach wody i odbiorze ścieków od mieszkańców.

 • 4 751 369 m3 – tyle w 2023 roku wyprodukowano wody dla mieszkańców Jaworzna. Produkcja odbywała się 24/7 na 4 ujęciach – 3 ujęciach głębinowych i na 1 ujęciu powierzchniowym,
 • blisko 35 000 analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody wykonał w 2023 roku zespół laborantów Wodociągów Jaworzno. Próbki wody do badań, których w minionym roku było ponad 2500, pobierane były na każdym etapie produkcji wody – od ujmowania po dystrybucję. Wszystko po to, aby mieć pewność, że woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia rygorystyczne wymagania zapisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przebadano również 204 próbek wody od klientów zewnętrznych,
 • w 2023 roku zespół laboratoryjny Wodociągów Jaworzno kontrolował również parametry ścieków trafiających na oczyszczalnię Jeleń Dąb. W 2023 roku pobrano ponad 400 próbek ścieków i osadów, na podstawie których przeprowadzono 1735 analiz. Dzięki uzyskanym wynikom można było sprawnie kontrolować pracę oczyszczalni i jej układ oczyszczania, 
 • w 2023 roku Oczyszczalnia Ścieków Jeleń Dąb oczyściła ponad 6 mln m3 ścieków. Były to ścieki wytworzone na terenie aglomeracji Jaworzno, które do zespołu urządzeń
  i obiektów technologicznych dotarły kanalizacją sanitarną oraz ogólnospławną o łącznej długości 652 km,
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorstwo wodociągowe wymieniło 3792 wodomierzy głównych oraz zamontowało 266 nowych wodomierzy. W minionym roku monterzy z wodociągów wymienili również 266 subliczników ogrodowych oraz dokonali montażu 190 nowych subliczników. W 2023 roku dla funkcjonowania systemu radiowego odczytu wodomierzy zamontowano 900 sztuk nowych nakładek radiowych,
 • zarejestrowana liczba zdarzeń związana m.in. z planowaną wymianą urządzeń wod-kan, awariami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi w roku 2023 pokazuje, że pracownicy działów technicznych Wodociągów Jaworzno reagowali i podejmowali działania naprawcze w ponad 1230 miejscach na terenie naszego miasta. Były to reakcje na zdarzenia zgłaszane bezpośrednio przez mieszańców na numer Pogotowia Wod-Kan 994, awarie eksploatacyjne związane z wymianą, zużyciem się urządzeń i armatury wodociągowej oraz awarie, w tym awarie tzw. „ukryte”, których miejsca wystąpienia zostały zlokalizowane i wytypowane na podstawie rejestracji i analizy danych (przepływy, ciśnienie, poborów wody) oraz awarie namierzone przez pracowników w terenie, z wykorzystaniem urządzeń typu: geofon i kolerator,
 • w minionym roku Spółka wybudowała i wyremontowała 160 przyłączy wodociągowych,
 • W roku 2023 Dział Oczyszczania Miasta odebrał od mieszkańców oraz dostarczył do instalacji w celu dalszego zagospodarowania ponad 19 tysięcy ton odpadów zmieszanych oraz ponad 13 tysięcy ton odpadów selektywnych (papier, szkło, bio i wielkogabaryty). Na potrzeby odbioru odpadów pracownicy DOMu wymienili
  i dostarczyli ponad 2300 pojemników na śmieci.  

A co w inwestycjach?

W roku minionym udało się firmie wodociągowej zakończyć przebudowę tłoczni ścieków przy ulicy Batorego.  Nastąpiło to dokładnie w lutym, po pozytywnie zakończonych próbach szczelności. Nowy układ składający się m.in. z dodatkowych zbiorników i krat zwiększył przepustowość tłoczni oraz zmniejszył ilość uruchamianych na rzece Biała Przemsza przelewów burzowych. Teraz rurociągami i przy wykorzystaniu dodatkowych pomp, ścieki wraz z wodami opadowymi kierowane są do Oczyszczalni w Jeleniu. Koszt zadania ponad 5 mln zł. 30 listopada 2022 r. wraz z Gminą został ogłoszony przetarg na realizację trzech zadań z zakresu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz zakresu dalszej rozbudowy i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta. Inwestycje realizowane są przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ich łączna wartości to 30 mln zł, a zakończenie planowane jest na koniec 2025 r. Przez 2023 realizowane były trzy zadania. Pierwsze zadanie techniczne związane z modernizacją najstarszego w Jaworznie ujęcia wody pitnej Dobra. Drugie dotyczące rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze osiedla Cezarówka Dolna. Trzecie natomiast związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie przepompowni Łubowiec.

Koniec starego i początek nowego roku to także nieprzerwana praca na sieci wodnokanalizacyjnej. Końcem 2023 roku pracownicy Działu Sieci Wodociągów Jaworzno zrealizowali prace obejmujące wykonanie 120 metrowego odcinka przewiertu na ul. Hetmańskiej. Dzięki temu wyeliminowany został z użytkowania stary, awaryjny odcinek wodociągu. Wykonano również przewiert o długości 80 metrów na ul. Piaskowej, co stworzyło możliwość podłączenia okolicznych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Rozstrzygnięty został również przetarg na renowację kanalizacji poprzez wzmocnienie i uszczelnienie kanału metodą bezwykopową (tzw. rękawem) w ul. Gwarków, Chopina 350 m oraz na bezwykopową naprawę kanalizacji w ul. Katowickiej oraz Wojska Polskiego o łącznej długości 400 m. Plany naszej Spółki na rok 2024 to przede wszystkim dokończenie trwających inwestycji, współpraca z gminą w ramach uzbrojenia w infrastrukturę techniczną Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego oraz przygotowanie i wdrożenie do realizacji projektów z sektora OZE – gospodarka obiegu zamkniętego, fotowoltaika oraz instalacja biogazu na oczyszczalni.