Nowa taryfa za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Na majowej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili nową Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa będzie obowiązywała przez okres jednego roku – od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Przy określaniu taryfy brane były pod uwagę niezbędne przychody, jakie musi osiągnąć przedsiębiorstwo, przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym. Kalkulacja uwzględnia także planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia, a także koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych.

– Przy ustalaniu obecnej taryfy najważniejsza była dla nas właśnie cześć inwestycyjna – tłumaczy Sławomir Grucel z MPWiK. – Niewielkie podniesienie kosztów pozwoli nam na zabezpieczenie w budżecie środków na realizację stojącego przed nami wyzwania – budowy nowej sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach miasta.

Proponowana cena wody i ścieków w nowej taryfie została ustalona na poziomie zapewniającym realizację statutowych celów Spółki. Łączna cena za 1m3 wody i ścieków wzrośnie o 1,75 zł. Na to składa się wyższa o 7 groszy cena wody i o 1,68 zł. cena ścieków. Szczegółowe zestawienie kosztów można znaleźć w pełnej treści taryfy, który zamieszczony jest poniżej.

Nowa taryfa ma zapewnić Spółce realizację wyznaczonego celu, dzięki któremu Jaworzno będzie w zgodzie z przepisami polskimi i unijnymi w zakresie oczyszczania ścieków. Oprócz przyczynienia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, nowa kanalizacja wpłynie również na poprawę komfortu, wygody i zdrowia mieszkańców i stanowić będzie kolejny element rozwoju oraz wzrostu atrakcyjności Jaworzna, a co najważniejsze pozwoli uniknąć surowych kar, które po 2015 r. będą nakładane przez Komisję Europejską za nie dostosowanie gospodarki ściekowej na swoim obszarze do założeń wynikających z dyrektywy i prawa Unii Europejskiej.

***

W ciągu ostatnich trzech lat przy udziale miasta, jaworznickie wodociągi zrealizowały inwestycje wodno–kanalizacyjne o wartości ponad 35 mln zł. Dzięki tym środkom zmodernizowano blisko 45 km sieci wod-kan. Obecnie MPWiK realizuje największą, wartą 200 milionów zł., inwestycję – rozbudowę systemu kanalizacyjnego w ramach projektu wspieranego przez Fundusz Spójności. W ramach tego przedsięwzięcia dla mieszkańców dzielnic Góra Piasku, Ciężkowice, Pieczyska i Długoszyn zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 86 km, 14 przepompowni ścieków, a także stacja uzdatniania wody Piaskownia oraz blisko 4 km sieci wodociągowej.

 

pdf Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków