Nowa umowa na wodę lub kanalizację

Nowa umowa na wodę lub kanalizację

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie zawiadamia, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 123, poz. 858 z  2006 r.) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.  
W celu zawarcia przedmiotowej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym,MPWiK Sp. z o.o. zaprasza odbiorców indywidualnych, odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, zarządców nieruchomości do siedziby Spółki mieszczącej się przy ul. Św. Wojciecha 34; 43-600 w Jaworznie wraz odpowiednimi dokumentami dla dokonania niezbędnych formalności:
ODBIORCA INDYWIDUALNY

 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Spółki)
 • akt własności danej nieruchomości (np. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),
 • dowód osobisty.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Spółki)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS,
 • akt własności danej nieruchomości (np. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),
 • Regon, 
 • NIP.

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Spółki)
 • umowę o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną,
 • uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielania zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów.

Prosimy również o niezwłocznie informowanie MPWiK Sp. z o.o. o wszelkich zmianach do  tytułu prawnego nieruchomości, zmianach danych osobowych bądź teleadresowych w celu uniknięcia związanych z tym nieprawidłowości w dokumentacji (umowy, faktury, itd.).
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekcja Obsługi Prawnej i Umów Przedsiębiorstwa  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00 oraz pod numerami telefonów 318 60 27 lub 22.