Nowe zasady wydawania warunków technicznych

Nowe zasady wydawania warunków technicznych

Od 28 kwietnia 2022 r., na terenie Jaworzna obowiązuje nowy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Korekta wymuszona została dostosowaniem jego treści do zmian, jakie wprowadzono w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Aktualizacja regulaminu ma przede wszystkim przyspieszyć i usprawnić podłączenia do sieci wod-kan. 

Wśród najważniejszych zmian, które ustawodawca narzucił do wprowadzenia była m.in. konieczność rozszerzenia informacji zawartych we wniosku o wydanie warunków technicznych, który składa inwestor, a także konieczność uszczegółowienia kwestii związanych z terminami wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do tej pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były przewidziane, zatem każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób dowolny. 

Oprócz tego ustawodawca wprowadził kary za niedopełnienie terminów wydania warunków technicznych oraz nowe zasady odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Teraz podstawą odbioru przyłącza są wydane przez przedsiębiorstwo warunki techniczne, a nie dokumentacja projektowa. Ustawodawca zmienił również dotychczasowe zasady w obszarze uzgodnień branżowych, poprzez przeniesienie tej odpowiedzialności na potencjalnego inwestora.

Pełna treść „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno” dostępna jest na stronie www.um.jaworzno.pl oraz na www.wodociągi.jaworzno.pl

Sprawy związane z wydawaniem warunków technicznych realizowane są przez Dział Techniczny Spółki, a niezbędne wnioski i druki dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. św. Wojciecha 34.