Obowiązek zawierania i aktualizacji umów z MPWiK

Obowiązek zawierania i aktualizacji umów z MPWiK

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków może odbywać się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. Związku z powyższym od 10 sierpnia  pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. rozpoczną kolportaż zawiadomień dotyczących aktualizacji umów oraz informujących o sposobie i możliwości ich podpisywania.

Przygotowanych zostało ponad cztery tysiące wniosków, które przez terenowych pracowników MPWiK, dokonujących odczytów wodomierzy, zostaną dostarczone odbiorcom usług wod – kan.

 – Zdecydowaliśmy się na tego typu dystrybucje z paru podstawowych względów. Po pierwsze uważamy, iż w takim przypadku, gdzie do zawarcia jest kilka tysięcy umów,  kontakt bezpośredni może dać większe oraz szybsze skutki niż dotychczasowe metody. Inkasenci są znani i rozpoznawani przez mieszkańców poszczególnych dzielnic, do których uczęszczają.

  Zwiększa to także pewność, iż nikt obcy nie będzie podszywał się za przedstawiciela firmy, gdyż dodatkowo wyposażeni są oni w  legitymację służbową, którą na życzenie okazują – wyjaśnia Prezes Zarządu Józef Natonek.

Dystrybucja wniosków przez pracowników to także oszczędności dla Spółki.- W tym przypadku taki sposób informowania odbiorców jest prawie o połowę tańszy od klasycznego listu wysłanego drogą pocztową – dodaje Prezes Natonek.

To kontynuacja wcześniejszych działań MPWiK Sp. z o.o., zmierzających do zawarcia z Odbiorcami pisemnej umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Uprzednio część Odbiorców otrzymała zawiadomienia listowne, w prasie lokalnej, na fakturach oraz na stronie internetowej Spółki zamieszczone zostały stosowne informacje, sam wniosek wraz z projektem umowy można było pobrać w budynku Urzędu Miejskiego,  w budynku MPWiK Sp. z o.o., a na terenie miasta pojawiły się  plakaty informacyjne o powyższym obowiązku.

Tak jak dotychczas komplet kolportowanych dokumentów zawiera pismo przewodnie, wniosek o zawarcie umowy oraz projekt umowy. Po otrzymaniu wezwania oraz w celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy dostarczyć do siedziby Spółki  komplet odpowiednich dokumentów:

ODBIORCA INDYWIDUALNY

– wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
– akt własności danej nieruchomości (np. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),
– dowód osobisty.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

– wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS,
– akt własności danej nieruchomości (np. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),
– Regon,
– NIP.

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

– wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
– umowę o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną,
– uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielania zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekcja Obsługi Prawnej i Umów Przedsiębiorstwa  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00 oraz pod numerami telefonów (32) 318 60 27 lub 22.

Prosimy wszystkich Odbiorców naszych usług o współpracę i wyrozumiałość.