Obsługa geodezyjna sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w 2017 roku.

Obsługa geodezyjna sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w 2017 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji).

Termin obowiązywania umowy:
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę oznaczoną: „Oferta cenowa na wykonywanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)” z dopiskiem nie otwierać przed 04.10.2016r. przed godz. 12.10 należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego (kancelaria-parter) 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34.

Termin składania ofert:
04.10.2016r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:
04.10.2016r.  godz. 12.10 (sala konferencyjna)

Osoba kontaktowa:
W sprawach merytorycznych: Grzegorz Konieczny – Kierownik Działu Wykonawstwa i Remontów tel. 32 3186110

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena netto – 100%

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.