Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II kwartale 2008r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II kwartale 2008r.

Mieszkańcy Jaworzna zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęć miejskich: „Galmany”, „Dobra”, „Jarosław Dąbrowski” oraz z ujęć spoza terenu miasta Katowic, Chrzanowa oraz Sosnowca. Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna w II kwartale 2008 roku spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Za jakość wody na terenie miasta Jaworzna odpowiada producent wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34.
W ramach Krajowego Monitoringu Jakości Wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie sprawuje bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody. W przypadku gdy występują przekroczenia badanych parametrów fizykochemicznych Inspektor Sanitarny ma możliwość warunkowego dopuszczenia wody, mimo parametrów niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia po wnikliwym rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, zgodnie z §14.1. cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.
W II kwartale 2008r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi skontrolowano ogółem 18 punktów, przebadano 37 próbek wody pod względem fizykochemicznym i 30 próbek wody pod względem mikrobiologicznym. Z powodu przekroczeń parametrów fizykochemicznych kwestionowanych było łącznie 5 próbek wody (m. in. wskaźniki: mętność, barwa, żelazo) natomiast 1 próbka kwestionowana była z powodu złej jakości mikrobiologicznej (ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym.
W II kwartale odnotowano 53 przerw w dostawie wody. Podczas usuwania awarii mieszkańcy miasta zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia dostarczaną beczkowozami.
Działania PPIS w Jaworznie zmierzające do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II kwartale 2008r., to: informacja o złej jakości wody. Informacje te dotyczyły badanych punktów monitoringowych wyznaczonych na sieci wodociągowej w mieście: Przychodnia Zdrowia przy ul. Katowickiej 59, Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Nadbrzeżna 12, Studnia zakupowa ul. Jesienna, Laboratorium ul. Sportowa