Oczyszczalnia ścieków będzie jak nowa !

Oczyszczalnia ścieków będzie jak nowa !

Za ponad 18 milionów złotych, w półtora roku, wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. 6 marca wodociągi podpisały umowę z firmą Miko – Tech. Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Konieczność rozbudowy oczyszczalni jest uwarunkowana względami technologicznymi oraz wypełnieniem Dyrektywy Unijnej.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już niebawem na oczyszczalnie trafią większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musi być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów – tłumaczy Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra.
Przepisy o których mowa to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Dzięki rozbudowie oczyszczalni, a dokładnie budowie nowego reaktora biologicznego, ścieki zostaną oczyszczone i przekazane do środowiska (wg wartości i wytycznych dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM3).
W zakresie zadania znalazła się modernizacja części mechanicznej obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz część biologiczna z reaktorem biologicznym na czele. Część obiektów w układzie technologicznym zostanie zhermatyzowana. Zmniejszy to uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.
Oczyszczalnia jest ważnym obiektem na mapie całego układu kanalizacyjnego miasta. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń – Dąb, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek i rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995r. Jej przepustowość obliczona jest na 25 000 m3 ścieków na dobę i taka też zostanie utrzymana. Cały układ technologiczny o charakterze mechaniczno – biologicznym zajmuje obszar ok. 11,6 ha.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Paweł Silbert Prezydent Miasta – Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno, to jedno z największych zadań dofinansowanych przez Unię Europejską, które obecnie realizowane jest przez miasto Jaworzno oraz Spółkę wodociągową. Inwestycja swym zakresem obejmuje blisko 15 tysięcy mieszkańców w 6 dzielnicach Jaworzna: Pieczyskach, Górze Piasku, Długoszynie, Ciężkowicach, Borach oraz Warpiu. Dzięki inwestycji w naszym mieście powstało już blisko 100 kilometrów kanalizacji, poprawione zostały nawierzchnie dróg oraz wybudowano nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Teraz przyszła kolej na przebudowę i unowocześnienie oczyszczalni ścieków, która w całym systemie kanalizacyjnym miasta spełnia kluczowe i ważne zadanie, a która od momentu powstania, czyli od 1995 roku, nie przechodziła większych i gruntownych modernizacji. Dzięki pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nasza oczyszczalnia Jeleń – Dąb ma szansę stać się nowoczesnym i ekologicznym punktem odbioru i oczyszczania ścieków powstałych na terenie Jaworzna i Chełmka. Dzięki inwestycji ścieki o właściwych i bezpiecznych parametrach trafią do środowiska. Takie kryteria i wymogi przewiduje polskie oraz europejskie prawo, do którego musimy się stosować. I my te starania od kilkudziesięciu lat sukcesywnie podejmujemy.