OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAWORZNO – DĄB

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAWORZNO – DĄB

Oczyszczalnia ścieków Jaworzno-Dąb zlokalizowana jest na pograniczu dwóch miast. Północna część terenu oczyszczalni przypada na Jaworzno, południowa należy do Chełmka. Po stronie zachodniej, blisko oczyszczalni przepływa rzeka Przemsza stanowiąca odbiornik ścieków oczyszczonych. Po stronie południowej teren oczyszczalni wyznacza kanał Matylda.  

Powierzchnia oczyszczalni wynosi 11,6 ha. Zgodnie z zapisami pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995r. kolektorem ogólnospławnym o średnicy 1800mm. Do oczyszczalni dopływają wszystkie ścieki ogólnospławne z miasta. Od 1999 roku, z racji na sporą przepustowość, bo aż 25 000 m3/dobę oraz na zrealizowanie przez Urząd Miejski w Chełmku projektu przepompowni ścieków, do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z Chełmka. Ścieki te dostarczane są dwoma rurociągami o średnicy 400 mm.

Oczyszczalnia ścieków Jaworzno-Dąb jest oczyszczalnią typu mechaniczno –biologicznego. Opiera się o technologię osadu czynnego niskoobciążonego. W swoim układzie obejmuje  również zintegrowane usuwanie związków biogennych na drodze biologicznej, wspomagane chemicznym strącaniem fosforu.

Obiekt składa się z następujących obiektów technologicznych:

 • punktu zlewnego ścieków dowożonych
 • komory wlotowej
 • budynku krat
 • pompowni głównej ścieków
 • trzykomorowego piaskownika poziomego
 • separatora piasku
 • osadnika wstępnego
 • komory hydrolizy
 • reaktora wielofunkcyjnego osadu czynnego
 • trzech osadników wtórnych, z których eksploatowane są tylko dwa
 • pompowni osadu recyrkulowanego
 • komory wstępnej denitryfikacji
 • otwartej komory fermentacyjnej
 • dwóch zagęszczaczy osady nadmiernego
 • pompowni osadu odwodnionego
 • stacji odwadniania osadu
 • silosu na wapno
 • pompowni drenażu
 • 3 lagun osadowych
 • pompowni odcieków

oraz obiektów pomocniczych:

 • budynku socjalnego
 • budynku garażowo-warsztatowego
 • kotłowni
 • budynku energetycznego
 • stacji SO1

Oczyszczalnia ścieków Dąb posiada aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne w którym odprowadzane ścieki winny odpowiadać następującym parametrom:

 • BZT5  – 15 mg O2/l i poniżej
 • ChZT- 125 mg O2/l i poniżej
 • zawiesina ogólna- 35 mg/l i poniżej
 • azot ogólny – 15 mg N/l i poniżej
 • fosfor ogólny-2 mg P/l i poniżej

Schemat technologiczny oczyszczalni