OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAWORZNO – DĄB

Oczyszczalnia ścieków Jaworzno-Dąb zlokalizowana jest na pograniczu dwóch miast Jaworzna i Chełmka. Po stronie zachodniej, blisko oczyszczalni przepływa rzeka Przemsza stanowiąca odbiornik ścieków oczyszczonych. 

Powierzchnia oczyszczalni wynosi 11,6 ha. Zgodnie z zapisami pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995r. kolektorem ogólnospławnym o średnicy 1800mm. Do oczyszczalni dopływają wszystkie ścieki ogólnospławne z miasta Jaworzna, Chełmka i z Dziećkowic – dzielnicy Mysłowic. 

Oczyszczalnia ścieków Jaworzno-Dąb jest oczyszczalnią typu mechaniczno –biologicznego z pogłębionym usuwaniem biogenów, czyli związków nawozowych azotu i fosforu. Codziennie na oczyszczalnię dopływa ok 16000m3 ścieków. 

Przeprowadzone w ostatnich latach modernizacje pozwalają na lepsze oczyszczanie ścieków oraz wpływają na zmniejszenie powstałych ilości odpadów w postaci osadów ściekowych. Ponadto zastosowane rozwiązania ograniczyły uciążliwość zapachową dla pobliskich mieszkańców.

Obiekt składa się z następujących obiektów technologicznych:

 • punktu zlewnego ścieków dowożonych
 • komory wlotowej
 • budynku krat
 • pompowni głównej ścieków
 • biofiltra
 • piaskownika wraz z separatorem
 • osadnika wstępnego z komorą hydrolizy
 • reaktora biologicznego
 • osadników wtórnych
 • pompowni osadu recyrkulowanego i komory predenitryfikacji
 • otwartej komory fermentacyjnej
 • zagęszczaczy osady nadmiernego
 • stacji odwadniania osadu
 • stacji ozonowania ścieków

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ścieki oczyszczone, które trafiają do rzeki Przemszy muszą spełniać następujące parametry:

 • BZT5  – 15 mg O2/l i poniżej
 • ChZT- 125 mg O2/l i poniżej
 • zawiesina ogólna- 35 mg/l i poniżej
 • azot ogólny – 10 mg N/l i poniżej
 • fosfor ogólny-1 mg P/l i poniżej

Schemat technologiczny oczyszczalni