Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w dzielnicy Jaworzna Jeleń – Dąb, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek i rzeką Przemszą, a od południa teren ogranicza kanał Matylda, dopływ Przemszy. Po drugiej stronie kanału w latach osiemdziesiątych wybudowano trzy laguny osadowe, obecnie zaadoptowane na miejsce magazynowania osadów mechanicznie odwodnionych. Osad po odwodnieniu poddany jest procesowi nawapniania.      
            
Układ technologiczny oczyszczania ścieków     
            
Ścieki z miasta Jaworzna doprowadzane są kolektorem ogólnospławnym O 1800 do komory przelewu awaryjnego. Od 1999 roku do tej komory doprowadzane są również ścieki z Chełmka dwoma rurociągami O 400, po zrealizowaniu przez Urząd Miejski w Chełmku projektu przepompowni ścieków. Komora przelewu awaryjnego umożliwia odprowadzanie ścieków dopływających do oczyszczalni bezpośrednio do potoku „Byczynka” jedynie w przypadku całkowitego zaniku energii elektrycznej do urządzeń na obiektach technologicznych.W komorze wlotowej zainstalowana została krata rzadka do zatrzymywania dużych elementów dopływających kolektorem ogólnospławnym.
Ścieki w pierwszej kolejności poddawane są mechanicznemu oczyszczaniu:                 

  • zatrzymanie i oddzielenie części stałych na kratach oraz odwadnianie i dezynfekcja skratek,
  • przepompowanie ścieków do wyniesionego 6-cio stopniowego piaskownika poziomego,
  • sedymentacja w piaskowniku oraz zgarnianie zawiesin typu ziarnistego z ich oddzieleniem od ścieków w separatorze piasku;
  • sedymentacja pozostałych zawiesin w radialnym osadniku wstępnym,
  • możliwość cyrkulacji części osadu wstępnego odprowadzonego z leja osadowego osadnika w celu przeprowadzenia wstępnej fermentacji tzw. „hydrolizy” z uwolnieniem lotnych kwasów tłuszczowych korzystnych dla procesów biologicznych oczyszczania ścieków ( szczególnie defosfatacji ),
  • przetłoczenie osadu wstępnego do otwartej komory fermentacji, gdzie zachodzi jego fermentacja w warunkach psychrofilowych.

Osad przefermentowany grawitacyjnie doprowadza się do stacji mechanicznego odwadniania. Ścieki po oczyszczeniu w części mechanicznej oczyszczalni odpływają z osadnika wstępnego przelewami pilastymi do koryta ściekowego, na którym zamontowano na odpowiednich wysokościach przelew z ruchomą krawędzią oraz upust denny. Umożliwia to, w sposób kontrolowany, skierowanie nadmiaru ścieków rozcieńczonych wodami opadowymi do kanału Matylda. W/w przelew nadmiarowy zabezpiecza reaktor biologiczny i osadniki wtórne przed wypłukaniem osadu czynnego.
W wielofazowym reaktorze z komorami: beztlenową, nie dotlenioną, i tlenową oraz z wewnętrzną recyrkulacją, zwaną dalej „BNT” zachodzą procesy:     

  • syntezy i stabilizacji tlenowej,
  • nitryfikacji,
  • denitryfikacji,
  • defosfatacji.

Dla zwiększenia stopnia defosfatacji biologicznej osad powrotny po sedymentacji w osadniku wtórnym może być poddawany wstępnej denitryfikacji w komorze predenitryfikacji w celu usunięcia azotów, które obniżają efekty usuwania fosforu na drodze biologicznej. Recyrkulacja osadu czynnego odbywa się poprzez czerpadła śrubowe, a osad nadmierny odprowadzany jest do zagęszczacza i dalej do stacji mechanicznego odwadniania. Oczyszczone ścieki odpływają z osadników wtórnych przelewami pilastymi do koryta odprowadzającego je do rzeki Przemsza. Na korycie ścieków oczyszczonych zainstalowano pomiar przepływu.