Odbiorca prowadzący działalność gospodarczą

Odbiorca prowadzący działalność gospodarczą

W celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki – parter, stanowisko ds. zawierania umów wod-kan – wraz następującymi dokumentami:

  1. wniosek o zawarcie umowy
    1. wzór A – wodomierz
    2. wzór B – ryczałt
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, itp.
  3. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę – ryczałt
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt

Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27