Odbudowa nawierzchni

Odbudowa nawierzchni

Blisko 80% zaawansowanie projektu kanalizacyjnego, może oznaczać rozpoczęcie prac naprawczych na drogach. Zgodnie z projektem, wszystkie drogi asfaltowe naruszone podczas budowy zostaną odtworzone i przywrócone – po tzw. „śladzie” – do stanu przed inwestycyjnego. Podobnie będzie z drogami gruntowymi. Frezarki oraz rozścielacze już działają. Obecnie w dzielnicy Ciężkowice prace drogowe prowadzone są w ulicy Andrzeja Mroczka, Kruka, Szarych Szeregów (odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej), a także na ulicy Bobrowa Górka. Prace te potrwają do czerwca bieżącego roku, natomiast od sierpnia rozpoczną się kolejne odtworzenia obejmujące ulicę Grabańka oraz ulicę Ciężkowicką i Młyny Serafińskie – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Podobnie jest w pozostałych osiedlach gdzie kanalizacja powstaje. Zgodnie z zapewnieniami głównego wykonawcy kontaktu II  – firmy Mota Engil – pierwsze odtworzenia  pojawiły się w Długoszynie już w maju. Ku końcowi  zmierzają prace w ulicy: Nadbrzeżnej, Ustronie, Pracy, Chmielnej, Szczytowej – Starej. Następnie prace prowadzone będą  w ulicy  , Dąbrowskiego, Chropaczówka – wyjaśnia Sławomir Grucel i dodaje, że czerwiec będzie także ważny dla mieszkańców osiedla Góra Piasku. W tym czasie rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni ulic Floriana, Chrobrego, Powstańców Warszawy, Wesołej, Węgrzyna i Wolności. Poziom i jakość prowadzonych robót jest monitorowany. Nadzór sprawują pracownicy Jednostki Realizującej Projekt oraz Zespół Inżyniera Kontraktu. Na bieżąco  wskazują miejsca wymagające dodatkowych działań, czy nawet poprawek. Jak podkreślają, efekt końcowy ma być zgodny z założeniami całego projektu, a przed wszystkim satysfakcjonujący dla użytkowników i mieszkańców ulicy. Obecnie trwają odbiory końcowe odtworzenia nawierzchni prowadzone przez Zarządcę Dróg. Przykładem tego mogą być Pieczyska, gdzie wszelkie roboty kanalizacyjne i odtworzeniowe zostały już zakończone. Mieszkańcy tej dzielnicy, jako pierwsi będą mogli podłączyć się do sieci. Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy budowy przyłączy  zostanie ogłoszony  tuż przed wakacjami.

***

Projekt „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. Jego koszt to ponad 122 mln zł brutto, z czego 90 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. Oprócz ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstaje ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.