Odśnieżanie – czyli wszystko na temat Akcji Zima oraz zimowego utrzymania dróg i chodników. 

Odśnieżanie – czyli wszystko na temat Akcji Zima oraz zimowego utrzymania dróg i chodników. 

Kto odśnieża drogi i tereny miejskie Jaworzna?

Zgodnie z przyjętą przez Miasto Jaworzno strategią, związaną z rekomunalizacją usług, nadzór nad wykonaniem zadań w ramach AKCJI ZIMA prowadzi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul Krakowska 9. Natomiast bezpośrednim wykonawcą prac zimowych w terenie, na obszarach miejskich jest Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno. Siedziba działu zlokalizowana jest w Jaworznie przy ul. Galmany 1. 

Jak można się kontaktować w sprawie zimowego utrzymania dróg?

AKCJA ZIMA prowadzona jest na terenie miasta od początku listopada do połowy kwietnia.
Dla mieszkańców uruchomiony został numer telefonu dyspozytorskiego (32 615 72 26) oraz adres mailowy (oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl), pod którymi mieszkańcy mogą się kontaktować całodobowo w sprawach dotyczących zimowego utrzymania dróg.

Jaki jest zakres i kolejność związana z odśnieżaniem miasta?

Służby drogowe Wodociągów Jaworzno w imieniu miasta odśnieżają drogi krajowe oraz drogi miejskie. Zostały one podzielone na trzy kategorie. Ma to na celu różnicowanie standardów poziomu ich utrzymania. Czas reakcji do podejmowanych działań na danej drodze uzależniony jest m.in. od tego, do jakiej kategorii dana ulica należy. Podczas intensywnych opadów śniegu lub śniegu z deszczem w pierwszej kolejności prace drogowców skupiają się na głównych drogach tranzytowych, przelotowych i wlotowych do miasta. Ma to na celu zapewnienie przejezdności m.in. dla służb miejskich i służb ratowniczych. Dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji na drogach pierwszej kategorii, podejmowane są działania na jezdniach kolejnych kategorii, czyli II i III kategorii. 

Ile kategorii oraz kilometrów dróg do zimowego utrzymania jest w Jaworznie?

  • Drogi pierwszej kategorii tzw. strategiczne – mają długości 164 km. Są to główne drogi komunikacyjne, trasy wlotowe do miasta, jezdnie łączące dzielnice z centrum miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i placówek medycznych, handlowych i wychowawczych. Rozpoczęcie działań następuje do 30 minut od stwierdzenia zagrożenia lub od zgłoszenia przez uprawnione służby. Oczywiście w Jaworznie dzieje się to szybciej i interwencje służb są prowadzone nawet podczas intensywnych opadów, a nie po ich ustaniu. 
  • Drogi drugiej kategorii – o łącznej długości 109 km – to pozostałe trasy wlotowe do miasta, trasy miejskiej komunikacji autobusowej w dzielnicach, ulice dojazdowe 
    do głównych dróg strategicznych. Po oponowaniu stanu jakości dróg pierwszej  kategorii, rozpoczęcie działań następuje do 30 minut od stwierdzenia zagrożenia lub od zgłoszenia przez uprawnione służby. 
  • Drogi trzeciej kategorii – o łącznej długości 81 km – to jezdnie łączące dojazd do sieci dróg drugiej kategorii oraz inne ulice będące drogami gruntowymi. Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie, uwzględniając zgłoszenia mieszkańców. Po oponowaniu stanu jakości dróg pierwszej i drugiej kategorii,  rozpoczęcie działań następuje nie dłużej niż do 30 minut od stwierdzenia zagrożenia lub od zgłoszenia przez uprawnione służby. Na drogach trzeciej kategorii może występować (nie śliska) posypana biała warstwa śniegu zajeżdżonego o grubości nieutrudniającej ruch samochodów osobowych.  

Jakie środki do łagodzenia warunków zimowych są stosowane na jaworznickich drogach?

Na drogach miejskich pierwszej i drugiej kategorii stosowane są środki chemiczne (chlorek sodu, chlorek wapnia) i kruszywo (piasek). Natomiast na drogach gruntowych, trzeciej kategorii stosowane jest wyłącznie kruszywo. To, czym można likwidować zimową śliskość na ulicach i chodnikach, określają ogólnokrajowe przepisy, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. „w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach” (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087). Chlorek sodu to skuteczny, szybko działający i ekonomiczny środek. Posypywanie ulic piaskiem niestety nie daje czasem tak dobrego rezultatu, jak chlorek sodu. Ponadto używanie piasku generuje po zakończeniu sezonu zimowego dodatkowe koszty sprzątania z ulic tysięcy ton piasku. Podnosi to także koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, m.in. czyszczenia niedrożnych, zatkanych studzienek.

Jakim sprzętem dysponują jaworznickie służby do zimowego utrzymania dróg?

Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w tym roku miasto dysponuje 16 pojazdami technicznymi. Średnio do realizacji Akcji Zima zaangażowanych jest szerokie grono pracowników. W większości są to kierowcy pługopiaskarek, traktorów, a także pracownicy, którzy ręcznie wspomagają działania związane z odśnieżaniem, zwłaszcza chodników i miejsc do których pojazdy mechaniczne nie są w stanie dotrzeć. Nad tym wszystkim czuwa całodobowa obsługa dyspozytorska.

Kiedy na drogi wyjeżdżają pługopiaskarki? 

Posypywarki i pługi wyjeżdżają zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Służby drogowe dyżurują przez całą dobę, sprawdzając szereg danych, w tym stan nawierzchni ulic w terenie oraz dane ze stacji meteorologicznych. Najczęściej działania w ramach AKCJI ZIMA podejmowane są, gdy: zbliża się opad śniegu, występuje zagrożenie śliskością i gołoledzią, pada śnieg, jest duża wilgotność, a temperatura zbliża się do 0 C.

Kiedy miejskie pługi podejmują działanie związane z odśnieżaniem ulic?

Jeśli spodziewamy się dużych opadów śniegu, posypywarki często wyjeżdżają jeszcze zanim zacznie padać. Dzięki temu można zapobiec niebezpiecznemu przymarzaniu śniegu. Przy wielogodzinnych i intensywnych opadach śniegu trudno jest uzyskać w pełni odśnieżone jezdnie, dlatego jeśli to możliwe pługi i posypywarki działają do skutku. Miejskie jezdnie powinny być oczyszczone ze śniegu lub mieć zapewnioną przejezdność do 4 godzin po ustaniu opadów. Oczywiście w pierwszej kolejności drogi o najwyższej kategorii. Potem drogi niższej drugiej i trzeciej kategorii.

Dlaczego piaskarki posypują czarne drogi?

Często zdarza się, że posypywarki działają, chociaż nie pada śnieg. Jednak przy dużej wilgotności powietrza i temperaturach w okolicy 0°C ulice mogą robić się śliskie. Wtedy dla bezpieczeństwa konieczna jest akcja posypywania nawierzchni substancją chemiczną. Może się również zdarzyć, że pomimo opadów śniegu posypywarki nie wyjadą. Dzieje się tak w momencie, gdy nawierzchnie ulic mają temperaturę powyżej zera. Padający śnieg od razu się roztapia i nie ma potrzeby wyjazdu posypywarek. Może się także zdarzyć sytuacja, gdzie przy bardzo niskich temperaturach zbity, zmarznięty śnieg uniemożliwia pracę pługu (występuje ryzyko zerwania lemiesza). Wtedy również pojazdy do odśnieżania mają ograniczone wyjazdy i możliwości pracy. 

Dlaczego pługopiaskarka jechała z podniesionym pługiem?

Mogło tak być z kilku powodów:

– posypywarka jechała z bazy do punktu, z którego zaczyna posypywać trasę,

– pojazd wracał po akcji do bazy, 

– pojazd miał już ograniczoną ilość paliwa, która nie pozwalała mu na podejmowanie działań związanych z odśnieżaniem,

– pług z posypywarką brał udział w akcji posypywania ulic, nie płużenia,

– jeśli była to stroma droga, kierowca ze względu na podjazd podniósł pług by nie stawiał oporu, a na górze zawrócił, opuścił pług i dokonał odśnieżania w drodze powrotnej.

Dlaczego jeżdżąca pługopiaskarka nie zgarniała śniegu tylko posypywała drogę chlorkiem sodu? 

W zależności od warunków i w celu zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa najpierw nawierzchnie dróg i chodników, zostają posypane chlorkiem sodu, który po odpowiednim czasie rozpuszcza śnieg i ewentualny lód, jaki może pod nim zalegać. Następnie ta warstwa jest zgarniana przez lemiesz pługa. W przypadku gołoledzi oraz zamarzania wilgoci przy przejściu i łamaniu się temperatur w okolicach 0°C, konieczne jest używanie środków, które likwidują śliskość.

Jak szybko powinny jeździć pługoposypywarki?

Sprzęt odśnieżający ulice Wodociągów Jaworzno powinien wykonywać odśnieżanie z takimi prędkościami, które gwarantują prawidłową realizację zadanej pracy. Szacuje się, że dla posypywania ulic prędkość ta wynosi 30 km/h (+/- 5), dla płużenia 20 km/h (+/- 5 km/h).

Co z odśnieżaniem chodników?

Służby miejskie w ramach realizowanych zimowych zadań, nie zapominają również o pieszych i rowerzystach. Korzystając z posiadanego sprzętu oraz zatrudnionych pracowników odśnieżane są główne ciągi pieszo-rowerowe. Zimowe utrzymanie chodników obejmuje chodniki:

  • I kategorii 56 612 m2
  • II kategorii 242 724 m2

Kto jeszcze powinien pamiętać lub jest odpowiedzialny za odśnieżanie?

Za zimowe utrzymanie wewnętrznych dróg osiedlowych, chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej.  

Pomimo prowadzonych działań, Wodociągi Jaworzno wielokrotnie w swoich komunikatach proszą i apelują o rozważną i ostrożną jazdę, a także o dostosowanie prędkości do warunków i sytuacji na drodze, a także o odpowiednie przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych. 

Bezpiecznej zimy!