Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Jesień to najlepszy czas, aby podjąć kroki w celu zabezpieczenia instalacji wod-kan przed zamarznięciem. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana. Dzięki prostym działaniom możemy uniknąć kłopotliwych sytuacji. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Jak zabezpieczyć instalację przed mrozem? W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o rury na zewnątrz budynku, a także o rury znajdujące się w piwnicy, na strychu czy na poddaszu. Jeśli to możliwe dobrze jest podnieść temperaturę tych pomieszczeń. Dopilnować by wszystkie okna w powyższych miejscach były prawidłowo zamknięte. Zaizolować wszelkie szczeliny przed napływem zimnego powietrza. Same wodomierze wystarczy owinąć ciepłymi tkaninami, a do ochrony rur można wykorzystać coraz częściej spotykane w sklepach z materiałami budowlanymi osłonki z pianki poliuretanowej. Natomiast instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej zawory.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:

  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod-kan, które znajdują się przed i na posesji,
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji

Jeżeli z jakiś przyczyn dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności), całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza. Jednak będzie to usługa odpłatna.