Pieniądze na przyłącza przyznane

Pieniądze na przyłącza przyznane

Do mieszkańców Jaworzna trafi 16,5 mln zł. 4 lutego Zarząd MPWiK podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę, obejmującą pożyczkę oraz bezzwrotną dotację, na budowę prywatnych podłączeń kanalizacyjnych. Z tego wsparcia skorzysta ponad 2300 posesji w Jaworznie.

Należy wyraźnie powiedzieć, iż jest to rekordowa suma przyznana przez NFOŚ w skali całego kraju. Umowa opiewa na łączną kwotę 16,5 mln zł i obejmuje wszystkie posesje , które do 15 grudnia 2012 zdecydowały się podpisać z nami stosowne umowy. Otrzymana dotacja dotyczy budowy przyłączy kanalizacyjnych z obszarów objętych Projektem unijnym oraz z pozostałych dzielnic naszego miasta, w których kanalizacja już działa, a mieszkańcy nie zrealizowali jeszcze takiego podłączenia do sieciwyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

Oznacza to, że o liczbę 2300 sztuk, może zmniejszyć się stan nieszczelnych szamb w mieście. Sumaryczna długość planowanych przyłączy zawartych w umowie wynosi ponad 41 km. To spory odcinek, biorąc pod uwagę fakt, iż do każdego przyłącza wodociągi będą podchodzić w sposób indywidualny. Już teraz poczyniono szereg przygotowań.

W opracowaniu są już dokumenty przetargowe. Jeszcze w pierwszym kwartalne chcemy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę przyłączy dla osiedla Pieczyska. Mamy nadzieje, że jesienią ruszy kolejny przetarg obejmujący budowę przyłączy w dzielnicy Ciężkowicedodaje Prezes Natonek.

Niepowtarzalności całej sprawie dodaje również fakt, iż Prezydent Miasta na ten cel  przeznaczył sporą pulę pieniędzy – blisko 1,5 mln zł.  To suma jaką miasto w 2013 roku przeznacza na pomoc mieszkańcom w budowie przyłączy, a którą   można łączyć z otrzymaną dotacją z NFOŚiGW.

Od Prezydenta mieszkaniec może uzyskać dotację w wysokości 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. Tę dotację mieszkaniec będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą a także na odbiór inwestycji. Wszelkie dokumenty związane z pozyskaniem tej dotacji należy załatwiać w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Starając się o dotację z Urzędu Miasta, należy  pamiętać, że prace budowlane powinny rozpocząć się dopiero po podpisaniu stosownej umowy – tłumaczy Sebastian Kuś, kierownik Biura Promocji i Informacji UM.

Wszelkie powyższe działania prowadzone ze strony miasta oraz spółki wodociągowej mają na celu uzyskanie efektu ekologicznego dla realizowanego Projektu kanalizacyjnego  „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. W ramach projektu w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach
i Ciężkowicach, powstaje obecnie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb. Przełoży się to na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych, a także pozwoli na wypełnienie Dyrektyw unijnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.