Podsumowanie 2011 roku

Podsumowanie 2011 roku

Odbudowa zbiorników wody pitnej, budowa przepompowni, wymiana sieci, zainstalowanie systemu monitoringu – to niektóre z zadań realizowanych w 2011 roku przez MPWiK w Jaworznie.  

W 2011 spółka realizowała inwestycje związane z odbudową dwóch zbiorników wody pitnej Warpie, budową przepompowni „Biały Brzeg” oraz z wymianą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na najbardziej awaryjnych rurociągach w mieście. Pełnej renowacji poddane zostały dwie żelbetowe konstrukcje zbiorników Warpie oraz ich elewacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zamontowano w nich nową armaturę dopływową oraz odpływową, w całości wykonaną ze stali kwasoodpornej. Konieczny remont zbiorników pochłonął blisko 4 mln zł.

Poza remontem zbiorników, dużym wyzwaniem inwestycyjnym w 2011 było rozpoczęcie, wymuszonej m.in. przez osiadanie terenu po eksploatacji górniczej, budowy przepompowni ścieków „Biały Brzeg”. Nowoczesna przepompownia, której wartość to blisko 6 mln zł, ma zagwarantować bezpieczny i bezpośredni transport ścieków do oczyszczalni Jeleń Dąb. Jej zakończenie planowane jest na połowę 2012 roku.

Podsumowując rok w MPWiK należy wspomnieć o modernizacji rur wod-kan, która w 2011 roku została zrealizowana w najliczniej zamieszkałych dzielnicach miasta: osiedlu Stałym i osiedlu Podłęże. Daje to nadzieję, że w najbliższym czasie jakość świadczonych usług na tym terenie będzie znacznie wyższa. Łącznie w 2011 MPWiK zmodernizował ponad 5 km sieci wodociągowej, wymienionych zostało 95 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 3 km oraz wybudowano 200 metrów sieci kanalizacyjnej.

86 km kanalizacji

Mówiąc o kanalizacji nie można pominąć najważniejszego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej, realizowanego na terenie miasta Jaworzno. Po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 110 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, oraz po sprawnym przeprowadzeniu postępowań przetargowych, 13 października w dzielnicy Pieczyska ruszyły pierwsze prace budowlane. Kolejne mają rozpocząć się początkiem 2012 r. w osiedlu Góra Piasku i Długoszyn. W ramach projektu, do 2014 za kwotę 206,3 mln zł ma powstać 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody.

Kolejnym ważnym i realizowanym w 2011 zadaniem, bezpośrednio związanym z wyżej opisanym projektem, było przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków Dąb. Podjęto już kroki pozwalające w przyszłości na przejęcie ścieków z dzielnic, gdzie rozbudowywane są systemy kanalizacyjne. Zaprojektowane rozwiązania obejmują rozbudowę reaktora biologicznego, modernizację istniejących obiektów i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających procesy oczyszczania ścieków.

System monitoringu

W 2011 roku podejmowane były także inwestycje wspomagające prace związane z administrowaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapoczątkowane w latach poprzednich wdrożenia dot. mapy cyfrowej (GESUT) oraz wizualizacji pracy obiektów pozwoliły rozbudować system monitoringu i wprowadzić system zarządzania GIS. Wdrażane przez pracowników MPWiK programy pokazują szeroki wachlarz możliwości. Odpowiednio dobrany sprzęt oraz skonfigurowane urządzenia z istniejącymi systemami wodociągowymi umożliwiają obsłudze obserwację aktualnego stanu pracy sieci i szybkie¬go reagowania na sytuacje awaryjne. Pociąga to za sobą zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa i zwiększenie je¬go konkurencyjności.

W 2011 MPWiK zakupił także m.in. dwie nowe wywrotki, samochód pogotowia technicznego oraz nowy beczkowóz do dystrybucji wody pitnej w sytuacjach awaryjnych.

Co w 2012?

Rok 2012 jest czasem kolejnych wyzwań i kontynuacji rozpoczętych zadań z 2011 r. Przygotowany plan z szacunkowymi wyliczeniami obejmuje najbardziej priorytetowe tematy o wartości blisko 14 mln zł. Nie wliczając zadań realizowanych w ramach środków unijnych (roboty kanalizacyjne w północnych częściach miasta i SUW Piaskownia) inwestycje kanalizacyjne prowadzone będą w ulicy Ks. Sulińskiego, Chopina oraz w ulicy Karola Pniaka.

W 2012 roku planowana jest modernizacja ok. 5 km sieci m.in. w ulicy Towarowej, Fredy i Al. Piłsudskiego oraz podjęcie działań zmierzających do uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w ulicy Prostej i Kołłątaja. Do połowy 2012 r. ma zakończyć się budowa przepompowni „Biały Brzeg” i budowa sieci wod-kan na ul. Kalinowej. Oprócz tego MPWiK planuje także etap II dla modernizacyjni zbiorników wody pitnej Warpie. W pierwszym kwartale mogą być już częściowo rozstrzygnięte postępowania przetargowe na roboty budowlane, dlatego też zakłada się, że zadania ujęte w planie na 2012 r. zostaną zrealizowane do końca roku kalendarzowego.