Podsumowanie roku w MPWiK

Podsumowanie roku w MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyremontowało ponad 6 km sieci wodociągowej oraz ponad 13 km sieci kanalizacyjnej. To bilans jedenastu inwestycji zrealizowanych na terenie miasta w roku 2009. Ich wartość wyniosła ponad 20 mln zł.
Rok 2009 podobnie jak rok 2008, był w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie rokiem poważnych przedsięwzięć, których realizacja miała jeden kluczowy cel – poprawę gospodarki wodno ściekowej miasta. Dla częściowego zbliżenia się do powyższego celu za prawie osiem milionów złotych zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowę wodociągu na ul. Reja oraz ul. Tetmajera w os. Bory. Działania te uporządkowały teren wokół potoku Wąwolnica, zmodernizowały układ sieci wod – kan dla jej lepszej ekonomiczniejszej eksploatacji oraz stworzyły możliwość rozbudowy kanalizacji w północnych dzielnicach miasta, co znalazło kontynuację w kolejnym tym razem dwu milionowym przedsięwzięciu pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż Obwodnicy Północnej Miasta” – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.
Powstająca (prace przy jej budowie mają zakończyć się w 2010), 3 kilometrowa kanalizacja zgodnie z przygotowanym projektem połączona zostanie z kolektorami osadzonymi w ulicy Nowoniemcewicza. Czyli z tymi, które stanowiły etap końcowy inwestycji na Borach. Następnie ulicą Krakowską poprowadzona zostanie w kierunku zajezdni PKM, poprzez ulicę Pstrowskiego do skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej. W końcowym etapie budowa prowadzona będzie wzdłuż ulicy Kołłątaja, aż do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej – dodaje Prezes Józef Natonek.
Dla rozbudowy systemu kanalizacyjnego w północnej części miasta zrealizowano jeszcze jedno olbrzymie przedsięwzięcie – wybudowano przepompownie ścieków na ul. Batorego, której głównym założeniem jest odprowadzanie ścieków m.in. z dzielnicy Szczakowa, 7 kilometrowym kolektorem wprost do oczyszczalni.
Takie rozwiązanie odciąża w sposób znaczący płynącą nieopodal rzekę Białą Przemsze, która do tej pory była odbiorcom powyższych nieczystości. Stwarza ona także mocny szkielet do rozbudowy kolejnych nitek kanalizacyjnych w tej części miasta – tłumaczy Prezes Józef Natonek.

Wszystko wskazuje na to, że dalszy rozwój i wzbogacenie się takich dzielnic jak Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku, Pieczyska o system sanitarny jest coraz bardziej możliwy i realny. Istnieje bowiem szansa, nad czym Spółka wraz z miastem pracowała blisko dwa lata, że w roku 2010 – 2013 z pieniędzy unijnych zostanie dofinansowana budowa kanalizacji właśnie w tych północnych osiedlach miasta. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ocenił wstępnie w sposób pozytywny złożony w grudniu 2008 wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego – Faza I”. Obecnie projekt przechodzi kolejny etap weryfikacji prowadzonej przez ekspertów z Inicjatywy Jaspers. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej jest coraz bliżej, jednak o całkowitym sukcesie będzie można powiedzieć dopiero w momencie podpisania stosownej umowy. Wartość projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” ma opiewać na kwotę 171 mln zł. Planowane dofinansowane unijne, o które miasto się stara to 101 mln zł.
Do prac kanalizacyjnych rozpoczętych w roku 2009 należy jeszcze zaliczyć modernizacje kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej, gdzie na wymieniany układ sieci o długości 700 metrów przełączeni zostaną mieszkańcy bloku przy Al. Piłsudskiego 30 oraz bloków przy ulicy Towarowej od numeru 67 do 42 oraz budynek Szkoły Podstawowej nr.2. Cała inwestycja do końcowego odbioru będzie gotowa w roku 2010.
    Jednak nie wszystkie prace w minionym roku skupiały się na pracach kanalizacyjnych. Spółka jest producentem oraz dystrybutorem zimnej wody pitnej, która dostarczana jest poprzez rozbudowany i zróżnicowany układ rurociągów, który także należycie trzeba modernizować i konserwować.  W minionym roku prace związane z wymianą oraz budową nowych odcinków prowadzone były m. in. Na ulicy Kasztanowej, gdzie mocno zniszczony przez szkody górnicze rurociąg zastąpiono na odcinku 1700 metrów nowoczesnym wodociągiem ulicznym. Wraz z nim wymianie poddano prywatne przyłącza wodociągowe. Na podobnym odcinku rozpoczęła się i obecnie trwa wymiana wodociągu ulicznego wraz z przyłączami na ul. Gwardzistów. Całe zadanie ma zostać oddane do użytku początkiem bieżącego roku.
    Także Dział Wykonawstwa i Remontów Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie intensywnie wywiązywał się z powierzonych mu na 2009 rok obowiązków. W roku minionym rozpoczął on, bowiem II etap budowy wodociągu na ulicy Rumiankowej. W roku 2008 na tej ulicy powstał pierwszy odcinek wodociągu, ale tylko do wysokości istniejących zabudowań. Obecnie stworzony dwustu metrowy odcinek rurociągu zapewnił dostęp do wody pitnej budynkom powstającym, budującym się na tym terenie oraz stworzył płynny obieg wody pomiędzy ulicami Baranowskiego oraz Korczyńskiego. Także ten sam dział przez okres ostatniego roku wyremontował ponad 80 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 3000 metrów.
W sposób kompleksowy poprzez wymianę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej prowadzone były prace na ul. Słowackiego, a w niedalekiej odległości dla nowych obiektów mieszkalnych na ul. Chełmońskiego od podstaw wybudowano 200 metrowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
    W minionym roku nie zabrakło także nowatorskich działań podjętych przez MPWiK. Należy tu zdecydowanie wskazać prace związane z montażem nowoczesnych zestawów hydroforowych znajdujących się na ul. Nosala oraz ul. S.F Mazur, a także wdrożenie systemu Radiowego Odczytu Wodomierzy, którym objęte zostały najbardziej newralgiczne punkty miasta oraz cała ulica Cezarówki Górnej.
Miniony rok był także ważnym rokiem dla prowadzonych w Spółce prac na rzecz metodologii badań wody, czego widocznym efektem było uzyskanie pozytywnych wyników badań wody, które przeprowadzone zostały przez organizację GREENPEACE, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach wody, a także wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wewnętrznym Spółki.
    Mówiąc o minionym roku nie sposób wspomnieć o planach i przedsięwzięciach przygotowywanych na nowy rok. Otóż Oprócz kontynuacji rozpoczętych zadań w roku 2010 ( Obwodnica Płn – budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Gwardzistów – wymiana rurociągu wody pitnej. Ul. Towarowa – modernizacja kanalizacji sanitarnej), na przyszły rok Spółka zaplanowała budowę sieci wodociągowej m.in.  w  Byczynie na ul Kościelnej, Żukowej, Ćwiklińskiej oraz dalsze synchronizowane działania w ramach projektu „Rynek od. Nowa”. Modernizacji ma zostać poddany także wodociąg znajdujący się na ul. Prostej. W planach na nowy rok znajduje się także wykonanie pierwszego etapu generalnego remontu zbiorników wody pitnej WARPIE. Planowana jest także budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piłsudskiego 31 – 35 oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Azot nr. 6 i 8, ul. Szelonka oraz ul. Piaskowej. W roku 2010 Spółka przygotowuje się także do rozpoznania oraz przygotowania pełnej dokumentacji w celu modernizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Towarowej 75. W zapisach planu inwestycyjnego znajduje się także opracowanie projektowe polegające na modernizacji rurociągu magistralnego doprowadzającą wodę zimną do os. Podłęże II. Łącznie na cele inwestycyjne w 2010 roku, MPWiK zamierza wydać prawie 10 mln. zł.