Podsumowanie wakacji w MPWiK

Podsumowanie wakacji w MPWiK

W poniższym tekście pragniemy przedstawić, najważniejsze inwestycje oraz zadania jakie w okresie wakacyjnej przerwy zostały wykonane, nadzorowane oraz oddane do użytku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie.

Zakończone zadania inwestycyjne

SŁOWACKIEGO – Kompleksowa modernizacja obejmowała wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace zostały podzielone na dwa etapy i stanowiły elementem prestiżowego projektu realizowanego przez miasto „Rynek od nowa”. Tak jak to miało miejsce podczas zeszłorocznego remontu ulicy Sławkowskiej tak i w tym przypadku za wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej odpowiedzialne było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów – jednak tylko na górnym odcinku ulicy, czyli od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego. Wymiana 520 metrów sieci wodociągowej oraz 300 metrów sieci kanalizacyjnej zakończyła się w połowie sierpnia. Prace wodno – kanalizacyjne kosztowały blisko 1,2 ml zł.  

KANAŁ WĄWOLNICA – To drugie pod względem wartości i pod względem zakresu, tego typu przedsięwzięcie w Jaworznie, bowiem, prace prowadzone były na rozległym odcinku i obejmowały planem spory zakres. Stare rury wodociągowe i kanalizacyjne zastąpiono nowymi na odcinku od byłego wiaduktu znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i Tetmajera, w ulicy Byczyńskiej, a następnie w ulicy Niemcewicza, aż do nowopowstałej obwodnicy, pod którą metodą bezwykopową umieszczono kolektory kanalizacyjne, w celu ich ewentualnej dalszej rozbudowy. Inwestycja swym zakresem obejmowała także przełączenie Stacji Ratownictwa Górniczego do nowego kolektora doprowadzonego także przewiertem pod ulicą Krakowską, od strony ulicy Byczyńskiej.
Łącznie wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Zakres obejmował także odbudowę naruszonej nawierzchni drogi  i chodników. Całkowity koszt zadania, współfinansowanego ze środków przekazanych na ten cel przez Urząd Miasta, wyniósł ponad 8 mln zł. Inwestycję nadzorował MPWiK, a jej głównym wykonawcą była firma Insbud z Tarnowa.

KASZTANOWA – Początkowe konieczne do wykonania prace wynikające z nienajlepszego stanu wodociągu na ulicy Kasztanowej obejmowały remont 1700 metrów wodociągu ulicznego wraz ze 150 prywatnymi przyłączami znajdującymi się na tej ulicy. Zgodnie z planem roboty zostały wykonane w terminie, czyli do końca maja. Jednak bacząc na kompleksowość i możliwość wykonania tego zadania w szerszej skali, z obopólną korzyścią dla mieszkańców postanowiono rozszerzyć zadanie o dwie kolejne ulice Łanową oraz Morgową, wydłużając tym samym długość remontowanej sieci o 120 metrów i czas realizacji  o dwa miesiące. Obecnie zadanie jest już zakończone. Całościowy koszt  inwestycji wraz z dodatkowymi pracami wyniósł prawie 1,6 mln zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Urzędu Miast

Trwające oraz rozpoczęte zadania

BATOREGO – Najprawdopodobniej do końca września potrwa jedna z największych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Jaworzna, warta ponad 10 mln zł. Rozwiąże ona problem odprowadzania ścieków m.in. z dzielnicy Szczakowa do płynącej nieopodal Białej Przemszy. Inwestycja oprócz oczywistych aspektów ekologicznych, ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji oraz poprawić system dostarczania wody. Zadanie przewiduje, co w większości zostało już wykonane, wybudowanie kolektora tłocznego biegnącego wzdłuż starej linii kolejowej oraz samej tłoczni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą. Kolektor swój początek będzie miał w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, a koniec w rejonie ulicy Wiejskiej. Tam połączony zostanie z już istniejącą siecią prowadzącą ścieki do oczyszczalni. Łącznie będzie to ponad 7 km rurociągu tłocznego wraz grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi oraz z tłocznią ścieków mogąca przyjąć prawie 130,0 l/s nieczystości płynnych. Tłocznia będzie wyposażona m.in. w aparaturę do niwelowania ewentualnych przykrych zapachów.

GWARDZISTÓW – W maju ruszyła półtora milionowa inwestycja związana z modernizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Gwardzistów oraz ulicy Łanowej w Byczynie. Wymiana sieci następuje na odcinku 1 700 metrów i obejmuje budowę nowego rurociągu ulicznego wraz z przyłączami. Całe zadanie ma zostać oddane do użytku końcem bieżącego roku. Wykonawcą zadania jest firma SKAWEX z Jaworzna. W ramach pierwszego etapu przystąpiono do wymiany przyłączy wodociągowych na prywatnych posesjach.

TOWAROWA – Początkiem sierpnia MPWiK Sp. z o.o. przystąpił do wymiany sieci kanalizacyjnej na ulicy Towarowej w osiedlu Podłęże. Jak twierdzą pracownicy Spółki wodociągowej głównym powodem wymiany kanalizacji w tej części miasta jest jej pogarszający się stan techniczny. Leży ona bowiem na terenie byłej eksploatacji górniczej, a także z biegiem lat, na jej trasie nasadzono drzewa, których korzenie spowodowały liczne załamania i odkształcenia. W ten sposób pojawiły się problemy z jej drożnością, a tym samym z jej awaryjnością.
Na wymieniany układ sieci o długości 700 metrów przełączeni zostaną mieszkańcy bloku przy Al. Piłsudskiego 30 oraz bloków przy ulicy Towarowej od numeru 67 do 42 oraz budynek Szkoły Podstawowej nr.2. Prace potrwają do końca bieżącego roku i kosztować będą 670 tys. zł. Wykonawcą jest firma Aqua System z Bielska Białej.

CHEŁMOŃSKIEGO – We wrześniu rozpoczną się prace ziemne związane z uzbrojeniem działek budowlanych przy ul. Chełmońskiego, w podstawową infrastrukturę techniczna. Dla właściwej obsługi nowych nieruchomości oraz ich mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje łącznie 200 metrów sieci wodociągowej oraz 200 metrów sieci kanalizacyjnej. Tworzenie w tej części miasta kanalizacji sanitarnej, wodociągu ulicznego wraz z przyłączami i zabudową hydrantową, związane jest z rozpoczętą i prowadzoną przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycją polegającą na budowie siedmiu wolnostojących domów mieszkalnych.
Na terenie objętym inwestycją, znajdującym się naprzeciw Szpitala Miejskiego, planuje się wybudowanie rurociągu ulicznego, który połączony zostanie z czynnym wodociągiem biegnącym wzdłuż ulicy Chełmońskiego. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z siecią kanalizacyjną i jej przyłączami do budynków. Poprzez włączenie jej do już istniejącej infrastruktury zostanie stworzona możliwość odprowadzania nieczystości płynnych z nowopowstałych posesji. Ponadto każdy z budynków wyposażony zostanie w nowoczesny zestaw wodomierzowy, w celu indywidualnego rozliczania się z dostawcą.
Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu, jest jaworznicka firma RISER, która na realizację zadania ma czas do połowy października. Całkowity koszt inwestycji wynosi 87 tys. zł.

Prowadzone akcje

Odnawianie i zawieranie nowych umów z przedsiębiorstwem wodociągowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –  To kontynuacja wcześniejszych działań MPWiK Sp. z o.o., zmierzających do zawarcia z Odbiorcami pisemnej umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Uprzednio część Odbiorców otrzymała zawiadomienia listowne. W prasie lokalnej, na fakturach oraz na stronie internetowej Spółki zamieszczone zostały stosowne informacje, sam wniosek wraz z projektem umowy można było pobrać w budynku Urzędu Miejskiego,  w budynku MPWiK Sp. z o.o., a na terenie miasta pojawiły się  plakaty informacyjne o powyższym obowiązku.
Tym razem przygotowanych zostało prawie cztery tysiące wniosków, które przez terenowych pracowników MPWiK, dokonujących odczytów wodomierzy, są dostarczane odbiorcom usług wod – kan. Komplet kolportowanych dokumentów zawiera pismo przewodnie, wniosek o zawarcie umowy oraz projekt umowy. Po otrzymaniu wezwania oraz w celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekcja Obsługi Prawnej i Umów Przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00 oraz pod numerami telefonów (32) 318 60 27 lub 22.

Promocyjne podłączenia do sieci kanalizacyjnej –  Założeniem akcji „Zapłać mniej za kanalizację” jest wzbudzenie ekologicznej świadomości i odpowiedzialności za najbliższe środowisko naturalne oraz utrwalenie przekonania, iż budowana kanalizacja tworzona jest właśnie na użytek mieszkańców, a przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo) ma obowiązek przyłączyć posesję do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  
„Zapłać mniej za kanalizację” oznacza , iż jeszcze przez najbliższy miesiąc czyli do końca września osoby starające się o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostaną zwolnione z opłat administracyjnych, jakie do tej pory były pobierane przez MPWiK Sp. z o. o. Chodzi tu przede wszystkim o nie pobieranie opłat z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej projektu przyłącza kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz nie pobieranie opłat za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 157,50 zł.
Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców, jednostek gospodarczych, przedsiębiorców, instytucji, którzy mają techniczną możliwość korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, lecz do tej pory nie wypełnili tego ustawowego obowiązku. Podstawą do skorzystania z opłat promocyjnych jest także wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wystarczy, że zainteresowani mieszkańcy, jednostki gospodarcze, przedsiębiorcy, instytucje,

  1. W Dziale Technicznym MPWiK Sp. z o.o. złożą pisemny wniosek wraz z mapką zasadniczą, dokumentem potwierdzającym prawo własności do nieruchomości w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia się do kanalizacji miejskiej.
  2. Z właściwą jednostką MPWiK Sp. z o.o. uzgodnią opracowany projekt przyłącza kanalizacyjnego.
  3. Na etapie przygotowawczym, jeśli sytuacja tego będzie wymagać, zostanie uzyskane pozwolenie od zarządcy drogi ( w przypadku bezpośredniej ingerencji w pas jezdni).
  4. Wykonany zgodnie z projektem przyłącz zostanie odebrany komisyjnie, jego rzędne naniesione zostaną geodezyjnie na mapy oraz podpisana zostanie umowa z MPWiK  Sp. z o.o. na świadczenie usług.

Wszelkie szczegółu dotyczące akcji można uzyskać na stronie internetowej przedsiębiorstwa, gdzie zamieszczony jest regulamin promocji oraz pod numerami telefonów (032) 3186025/26/64.