Polityka i cele

Polityka i cele

System zarządzania w Dziale Analiz Laboratoryjnych to odpowiednia struktura organizacyjna, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmująca procedury i procesy ustalające sposób postępowania oraz zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które są niezbędne do uzyskiwania ważnych wyników.

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje:

 • badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody i wody przeznaczonej do spożycia, pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia poddawanych następnie badaniom mikrobiologicznym i fizykochemicznym,
 • badanie fizykochemiczne próbek wody i wody przeznaczonej do spożycia poza stałą siedzibą laboratorium, pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia poddawanych następnie badaniom fizykochemicznym poza stałą siedzibą laboratorium.

Kierownictwo ponoszące pełną odpowiedzialność za Dział Analiz Laboratoryjnych ma na uwadze wymagania i dobro naszych Klientów oraz środowiska naturalnego. Polityką Działu Analiz Laboratoryjnych jest prowadzenie działalności na poziomie gwarantującym spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów, a przez to utrzymane opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla wszystkich zainteresowanych współpracą.

Do realizacji deklarowanej polityki Dział Analiz Laboratoryjnych stawia sobie i realizuje następujące cele:

 • zapewnienie, że Dział Analiz Laboratoryjnych pracuje w sposób kompetentny i uzyskuje ważne wyniki,
 • zapewnienie spójności działania Działu Analiz Laboratoryjnych,
 • zachowanie poufności i bezstronność kierownictwa Działu Analiz Laboratoryjnych i personelu od czynników zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpływać na działalność laboratoryjną,
 • wdrażanie działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • utrzymanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • komunikowanie skuteczności systemu zarządzania oraz spełnienie wymagań Klienta i innych wymagań związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną,
 • utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji personelu poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania (audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, itp.).

Personel Działu Analiz Laboratoryjnych zobowiązuje się do:

 • dobrej praktyki oraz zapewnienia ważności wyników w usługach świadczonych Klientom, w celu spełnienia wymagań Klienta, przepisów prawnych, norm i procedur,
 • realizowania w praktyce niniejszej polityki i celów oraz zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.