Pożyczka na realizację projektu kanalizacyjnego

Pożyczka na realizację projektu kanalizacyjnego

Trwa realizacja największego projektu kanalizacyjnego, który pozwoli zrewolucjonizować gospodarkę wodno-ściekową w Jaworznie. Na całość inwestycji, której wartość szacowana jest na 206 mln zł., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało aż 110 mln zł z Unii Europejskiej. Aby prace prowadzone w ramach przedsięwzięcia poruszały się sprawnie i systematycznie MPWiK, starając się o dodatkowe źródło finansowania, uzyskał także preferencyjną pożyczkę w wysokości 30 mln z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Głównym celem trwającej, pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie jego standardów do wymagań Unii Europejskiej – tłumaczy Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki. – Nowa kanalizacja wpłynie również na poprawę komfortu, wygody i zdrowia mieszkańców i stanowi kolejny element rozwoju oraz wzrostu atrakcyjności Jaworzna.

Dzięki otrzymanej z Funduszu pożyczce oraz dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dotacjom z Urzędu Miasta i środkom własnym, MPWiK zamierza do 2013 roku wybudować blisko 86 km kanalizacji sanitarnej oraz 14 przepompowni ścieków w północnych dzielnicach miasta (Długoszyn, Góra Piasku, Pieczyska, Ciężkowice). Zrealizowanie inwestycji będzie oznaczać, iż ścieki z ponad 2700 nieruchomości będą odprowadzane do oczyszczalni „Jaworzno-Dąb”, a stamtąd, jako już oczyszczone wody, do rzeki Przemszy.

– Projekt obejmuje także budowę nowej stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową – wyjaśnia Rafał Łabaj, wiceprezes MPWiK. – Woda czerpana będzie z ujęcia „Piaskownia”, które do tej pory wykorzystywane było do produkcji wody surowej, jednak po poddaniu jej procesom oczyszczania, filtracji i dezynfekcji spełniać będzie standardy jakościowe wody nadającej się do spożycia.

Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW został złożony w kwietniu 2009 r. i już we wrześniu tego samego roku, Spółka otrzymała dokument potwierdzający przyznanie promesy finansowej, która w trybie przedłużenia obowiązywała do 30 czerwca 2011 r. W czasie oczekiwania na udzielenie pożyczki wniosek był systematycznie uzupełniany według wskazówek i zaleceń Funduszu.